Slovo církve

Zde budu uvádět citáty a odkazy zvláště papežů a významných teologů, či exorcistů, týkající se duchovního boje a nepřítele naší spásy.

Začínáme u pramenů církve, tedy první slovo dostává 1.papež - APOŠTOL PETR: "Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen." 1Petr 5,5b-11

PAVEL VI.: "Jedním z  hlavních úkolů dnešní církve je potřeba bránit se proti zlému duchu, který se jmenuje Démon. Zlo není jen prostou absencí nějaké věci, ale je to aktivní činitel, živá a duchovní bytost, zvrhlá a působící zvrácenost. Odmítat tuto skutečnost znamená stavět se proti učení bible a církve. (15.11.1972)

JAN PAVEL II.: "Opravdu, přes všechno svědectví, vydávané stvořením a spásonosnou ekonomií, která je s ním spojena, je duch temnot s to ukazovat Boha jako nepřítele svého vlastního tvora, a především jako nepřítele člověka, jako zdroj nebezpečí a ohrožení pro člověka. Tímto způsobem je do lidské psychologie satanem naočkován zárodek opozice vůči tomu, který "od počátku" má být považován za nepřítele člověka - a ne za Otce. Člověk je vyzýván, aby se stal protivníkem Boha!
Rozbor hříchu v jeho prvotním rozměru ukazuje, že působením "otce lži" bude v celých dějinách lidstva existovat stále puzení k odmítnutí Boha člověkem, ano až k nenávisti: "sebeláska až k pohrdání Bohem", jak píše svatý Augustin. Člověk bude nakloněn k tomu, aby viděl v Bohu především své omezení, a ne zdroj svého osvobození a plnost dobra. Vidíme, že se to potvrzuje v moderní době, kdy ateistické ideologie usilují vykořenit náboženství na základě předpokladu, že náboženství radikálně "odcizuje" člověka. Jako kdyby bylo člověku vyvlastněno jeho lidství, neboť tím, že náboženství uznává ideu Boha, připisuje mu to, co náleží člověku, a výhradně člověku! Odtud myšlenkový a praktický historicko-sociologický proces, ve kterém dospělo odmítání Boha až k prohlašování jeho "smrti". Nesmysl co do pojetí i co do slovního výrazu! Avšak ideologie "smrti Boha" ohrožuje spíš člověka, jak ukazuje 2. vatikánský koncil. Rozebírá otázku "autonomie časných skutečností" a píše: "Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí ... Kromě toho: když se zapomene na Boha, lze těžko pochopit tvora." Ideologie "smrti Boha" ve svých účincích snadno dokazuje, že je teoreticky i prakticky ideologií "smrti člověka".
(Dominum et vivificantem, čl. 38)

    Církev má účast na vítězství nad ďáblem, protože Kristus dal svým učedníkům moc vyhánět zlé duchy. Církev vykonává tuto vítěznou moc skrze víru v Krista a v modlitbě, tuto moc, která ve specifických případech může mít formu exorcismu.  (Audience 22.8.1986)

BENEDIKT XVI.: "Musíme si jasně uvědomit, že zlo není anonymní síla, která ve světě působí neosobně či deterministicky. Zlo, zlý duch prochází lidskou svobodou, skrze užívání naší svobody. Hledá spojence, člověka. Zlo ho potřebuje, aby se mohlo šířit. A tak se porušením prvního přikázání, lásky k Bohu, převrací to druhé, láska k bližnímu. Mizí tak láska k bližnímu a nastupuje lež a závist, nenávist a smrt. Je však možné nenechat se přemoci zlem, ale přemáhat zlo dobrem (srov. Řím 12,21). K tomuto obrácení srdce jsme voláni." (setkání s představiteli politiky, náboženství a kultury v Bejrútě 15.9.2012).

    - "kříž je zkázou ďábla" (1.2.2009).

PAPEŽ FRANTIŠEK:  "válka mezi dobrem a zlem probíhá každý den v srdcích mužů i žen, křesťanů i nekřesťanů" (3.10.2015 k Vatikánské stráži) 

    - "V boji s ďáblem nesmíme podlehnout naivitě" (11.10.2013 Dům sv. Marty)

    - "Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy"  (30.10.2014 Dům sv. Marty)

   - "Je nutné rozlišovat situace – to, co pochází do Boha, a to, co pochází od zlého ducha, který se nás neustále snaží oklamat a vnutit nám volbu špatné cesty" (9.10.2015 Dům sv. Marty)

    - "O trojím stupni pokušení" (11.4.2014 Dům sv. Marty)

    - „Spousta, spousta je plánů na odlidštění člověka, spousta takových plánů s výjimkou našich hříchů jsou jeho dílem jednoduše proto, že člověka nenávidí. Je lstivý, jak říká na začátku kniha Geneze: je nejlstivější. Podává věci jako dobré, ale jeho úmyslem je destrukce" říká o ďáblu papež František (29.9.2014 Dům sv. Marty)

  - "O trojí ďáblově metodě a štítu pokory" (3.10.2015)

Exorcista o.Sante Babolin: „Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (31.3.2015)

Exorcista o.Aldo Buonaiuto: “Za tradičním halloweenským koledováním se skrývá cosi vážnějšího" (30.10.2015)

Exorcista o.Benigno Palilla, FMR: "ďábel je vytříbený teolog" (14.4.2015)

Exorcista o.Cesar Truqui: "ďábel existuje a je třeba o něm mluvit" (22.5.2015)

 Tiskové sdělení z "Kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození“ na římské papežské univerzitě Regina Apostolorum - duben 2015  (zde)

Mezinárodní asociace exorcistů: Přibývá případů posedlosti (27.10.2014)

P. Richard Čemus, SJ: "Zlý Duch nepůsobí jen v dramatických případech posedlosti, které vyžadují církevní exorcismus, ale v každodenním nenápadném zotročování světem. Kristus nás však ujišťuje: Nebojte se, já jsem přemohl svět!" (27.1.2012)

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)