Muž

 
Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení.
2  Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
3  Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení.
4  Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
5  Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
6  Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.
7  Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.
8  Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí.
9  Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství.   Sírachovec 2,1-9
M
    "Muž a žena jsou stvořeni, to znamená, že jsou chtěni Bohem: a to jak v dokonalé rovnosti jako lidské osoby, tak v jejich vlastním bytí muže a ženy. „Být mužem“, „být ženou“ je dobrá a Bohem chtěná skutečnost. Muž i žena mají nepomíjející důstojnost, kterou jim uděluje bezprostředně Bůh, jejich stvořitel. Muž a žena jsou, s touž důstojností, „Božím obrazem“. Svým „mužským bytím“ a „ženským bytím“ zrcadlí Stvořitelovu moudrost a dobrotu."   KKC 369
 
    Co je to pravé mužství a jaký by vlastně muž podle Božího obrazu měl být? To je široká otázka, na kterou neexistuje snadná a jednoznačná odpověď. Jsme každý jiný, a zároveň jedineční. Nicméně obecně víme, že s mužstvím jsou obvykle spojovány pojmy jako odvaha, statečnost, síla, pevnost, bojovnost. A i když celý tento seznam vlastností oceňujeme i u žen, přesto je právem požadujeme zvláště od mužů. A zároveň také vidíme, jak tyto vlastnosti často imponují dospívajícím chlapcům, a tak se potvrzuje, že jsou do nich od stvoření nějak Pánem vloženy. Silnější fyzická konstituce muže jej vždy předurčovala k tomu, aby bránil ty, kteří takovou sílu a zdatnost nemají. Dnes už sice v našich evropských končinách povětšinou není nutné fyzicky projevovat tyto vlastnosti při obraně druhých (někdy bohužel ano), nicméně v rovině duchovní jsou velmi naléhavě potřebné stále. Boží i náš nepřítel nespí a neustále se snaží atakovat člověka, aby ho odvedl od plánu, který s ním Bůh má. A zde jsou tyto vlastnosti nadmíru potřebné. U nás mužů často útočí na naši sílu. Porozhlédněme se tedy trošku po svědectvích Písma, co vlastně muži jako takovému říká.. 
 
 
Mudroslovná kniha Sirachovec střízlivě uvádí muže do Boží služby:
 
    Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení. 
Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení.
Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.
Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.
Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí.
Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství.   
     Sírachovec 2,1-9
 
Rovněž sám Hospodin uvádí do služby po Mojžíšově smrti Jozua těmito slovy:
 
    Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
   Jozue 1,7-9
 
A Král David před svou smrtí klade na srdce svému synu Šalomounovi to, co považuje za nejdůležitější: 
 
    Chovej se statečně a dokaž, že jsi muž! Dbej na povinnosti vůči Hospodinu, svému Bohu, choď po jeho cestách 
a zachovávej jeho nařízení, přikázání, ustanovení a výstrahy, abys měl zdar ve všem svém podnikání.   
   1 Král 2, 2b-3
 
 
    "Kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města"   Přísl 16,32
 
    "Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá"   Přísl 25,8
 
    Z výše uvedeného však rozhodně nevyplývá, že každý muž by měl mít svaly jako zápasník (i když udržovat si fyzičku určitě není špatná věc). Hospodin klade důraz především na vnitřní sílu, sílu ducha opírající se o Něho, o Jeho milost a o Jeho přísliby.
 
    "A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše"   2Tim 2,1
 
    "Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina"   Přísl 21,31
 
    "Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství"   Žalm 147, 10-11
 
 
Nezáleží na kritikovi ani na člověku,
který poukazuje na to, kde ten silný klopýtl
nebo kde si ten, kdo se odvážil do něčeho pustit, mohl počínat lépe.
Uznání patří člověku, který je v aréně;
člověku, jehož obličej je skutečně pokryt prachem, potem a krví;
který statečně zápasí; který chybuje a stále znovu nedosahuje svého cíle;
který zná obrovské nadšení a obrovské zanícení
a vyčerpává se ve věci, která za to stojí;
který v nejlepším případě nakonec ochutná triumf velkého úspěchu,
a v nejhorším, pokud jej potká nezdar, 
alespoň selhal, když se něčeho velkého odvážil.
Jeho místo nikdy nebude tam,
kde dlí neslané, nemastné a ustrašené duše,
jež neznají vítězství ani prohru.
- Theodore Roosevelt (26.prezident USA 1901-1909) -
 
Koloběh mužství
 
Těžké časy dělají silné muže.
Silní muži dělají dobré časy.
Dobré časy dělají slabé muže.
Slabí muži dělají těžké časy. 
- arabské mudrosloví -
 
"MUŽI, PROBUĎTE SE!" - inspirující video, které vystihuje dnešní povolání být mužem a vyzývá ke změně
KOMPAS - praktická a duchovní podpora ekonomicky aktivních křesťanů
EXODUS 90 - hnutí mužů vedoucí k vnitřní obnově, které se rozšířilo z jednoho amerického kněžského semináře do celého světa. Prošla jím už řada mužů v ČR a má i v češtině své webové stránky. V jejich úvodu se píše: 
    ​Pokud cítíš, že bys potřeboval zapracovat nejen na svém byznysu a na zvýšení konta v bance, ale také na zvládnutí sebe sama, osvobodit se od svých malých závislostí, posílit svou identitu jako otce, manžela, nebo muže podle Boží Vůle a jsi ochoten prohloubit svůj duchovní život, pak jsi ve správný čas na správném místě.
 
 
DOPORUČENÁ LITERATURA:
- Pozor srdce muže - John Eldredge (Návrat domů 2005)
- Divoký a opravdový - John Eldredge (Návrat domů 2021) 

- Již nikdy více "milý křesťanský chlapec" - Paul Coughlin (Návrat domů 2009)

 

 
 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)