Modliby k andělům

    Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou. „Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.“ Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu. KKC 336

- tyto pomocníky a ochránce jsme dostali do vínku s vírou. Čím více se však na ně budeme obracet, tím více se oni mohou angažovat v náš prospěch. Běžně jsme zvyklí jim říkat "andělé strážní". Oni se v duchovním světě velmi dobře vyznají.. Nenechme si ujít výhody tohoto "bonusu Boží laskavé péče". Navíc se každý z nás se svým andělem jednou u Boha setká.

Svatý archanděl Michael je uváděn v Písmu jako vůdce nebeského vojska, který vede bitvu proti draku a jeho andělům a zvítězí v ní (Zj 12,7-9). Proto ho vzýváme jako hlavního ochránce před útoky zlých duchů.

    Modlitba Svatý Michaeli byla sestavena papežem Lvem XIII. poté, co prožil zvláštní prožitek během mše svaté. Prý hned odešel do své pracovny, sepsal tuto modlitbu, a pak ji nařídil rozšířit po celé církvi. Modlívala se pravidelně i v našich kostelích přede mší svatou nebo po ní. Bohužel v rámci zavádění liturgických reforem II.Vatikánského sněmu se díky snaze zbavit mši svatou všech doplňujících přídavných modliteb a paraliturgických vložek stalo, že se ze společného modlitebního života farnosti či společenství vytratila i tato mocná modlitba. Pak přišla ještě její novější zmodernizovaná podoba a výsledek je ten, že se ji dnes nejsme schopni společně ani pomodlit, jelikož každý zná trochu jinou verzi (jsou už snad 3 nebo 4). To je velká škoda a je jasné, komu to nahrává... Bylo by k dobru věci, abychom všichni znali alespoň tuto níže uvedenou nejkratší verzi. Velkou pomocí také bylo její zhudebnění, které provedl P. Josef Olejník. Zpívaná verze se snadněji zapamatuje. Je možné tedy se zpívanou verzi naučit, s využitím varhanního doprovodu.

    Letos v říjnu (7.10.2018), po tradiční promluvě v rámci modlitby Angelus Domini, papež František vyzval věřící: "Všechny znovu vybízím, aby se během měsíce října denně modlili růženec a na závěr připojovali antifonu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli archanděli na odražení útoků ďábla, který chce rozdělit církev.“

Svatý Michaeli, archanděli

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Litanie ke svatému Michaelovi archandělu

 

Anděle Boží strážce můj

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

Hudebně tuto modlitbu krásně ztvárnila také kapela Hradišťan.

Doporučení sv. otce Pia: „Chceš-li žít v bázni Boží, když se zřekneš svých omylů, když se chceš smířit se svým Pánem, pak tě tvůj anděl povede k milostivým setkáním. Bude ti vnukat, co ti je ke spáse a bude při tobě s překvapivými myšlenkami a vnuknutími.“

    Můj anděle strážný, Bůh buď chválen, že ti mě svěřil ve své věčné moudrosti. Ať je Pán chválen za svou moc, s níž tě učinil spolupracovníkem své dobroty, své slávy a milosrdenství. Buď chválen za to, že mi tě postavil do služby své lásky. Děkuji ti, že mi stále stojíš po boku, děkuji ti za tvou oddanost, přízeň, spolehlivost a ochranu, kterou mi poskytuješ, za tvou stálost, s níž mě miluješ, a za věrnost, s níž mi sloužíš. Důvěřuji ti, že mě svou přítomností chráníš a přimlouváš se za mě. Předkládej mé modlitby před Boha Otce, na jehož tvář stále hledíš. Svěřuji ti všechna svá předsevzetí, aby Boží milostí přinášela mnoho plodů. Kráčej přede mnou, kráčej za mnou, kráčej mi po boku. Ochraňuj mne, dávej mi vnuknutí, dej, ať poznám Boží záměry a rozhodnutí. Pomoz mi je přijímat a za všech okolností uskutečňovat s „chytrostí hada a s prostotou holubice“ (srov. Mt 10,16). Chraň mě před útoky Satana a jeho démonů. Pomáhej mi, abych obstál ve všech pokušeních proti víře a proti důvěře v božskou prozřetelnost, proti pokoře, čistotě, lásce k Bohu a bližním.

Svatý anděle strážný, očisti moji paměť, chraň ji před neuspořádanými a nebezpečnými představami, před svody přicházejícími skrze moje smysly, před klamavými úklady ďáblovými, které falšují můj úsudek, uspávají mé svědomí, a předkládají mi omyl jako pravdu a zlo jako dobro. Osvoboď mě od ducha pletichářství, roztržitosti, lenivosti a sebeuspokojení.  Očišťuj mé představy a obrazy, které ve mně vyvstávají; projasni světlo mého rozumu, dej mi svou neproměnlivou radostnost při všem, co na mě naléhá tváří v tvář tělesnému a mravnímu utrpení ve světě, které Bůh ve své prozřetelnosti připouští. Přivol k tomu, že se budeš modlit se mnou nebo i místo mě tehdy, když jsem příliš zaměstnán nebo vyprahlý. Anděle Boží, nakloň se ke mně, bojuj se mnou, abych stále žil v Božím pokoji a věrně stál ve službě Boží slávě. Skrze Krista, mého Spasitele. Amen.


(Jean Pliya, Prier comme un enfant de Roi, F.-X. de Guibert, s. 158-159)

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)