Modlitba

    Ve spojení s Ježíšem Kristem nás udržuje především modlitba. A to modlitba jak pravidelná, tak i příležitostná, tedy krátká zvolání vyjadřující chválu, díky či prosbu o pomoc nebo úkon víry. Tyto stránky si kladou za cíl být pomocí v duchovním boji křesťana. Proto i z tohoto pohledu uvádím různé modlitby v oddíle modliteb.

Nicméně hlavním úkolem modlitby není boj proti zlu, ale spojení a sjednocení se s Bohem. Proto jako úvod do ní si můžeme vzít slova dánského filosofa, teologa a psychologa:

    "Čím se moje modlitba stávala zbožnější a niternější, tím jsem toho měl stále méně co říci. Nakonec jsem ztichl docela. Stal jsem se - a bylo to víc než jen protiklad řeči - stal jsem se naslouchajícím. Napřed jsem si myslel, že modlit se je mluvit. Poučil jsem se však, že modlitba není ani pouhé mlčení, ale naslouchání. Tak to je: modlit se neznamená poslouchat sám sebe. Modlit se znamená ztišit se , setrvávat v tichu a čekat, až modlitebník uslyší Boha." Soren Kierkegaard

Přímluvná modlitba - každému křesťanu leží na srdci zvláště osud jeho nevěřících příbuzných. Někteří se už dlouhá léta přimlouvají bez viditelného efektu. Existuje jedna dobrá rada: více než s ním o Bohu, mluv s Bohem o něm. Avšak i to někdy jakoby nepřináší očekávané ovoce. Přikládám zde tedy několik bodů, které prof. Dr. Tomislav Ivančič ukládá splnit ještě předtím, než se za své bližní začneme modlit. Naše modlitba za ně pak nabývá úplně jiného rozměru.

Jako pokřtění jsme součástí těla církve, jednotlivými jejími údy, a proto jsme i určitým způsobem za sebe zodpovědní (1Kor 12,4-30). Náš úkol (pro někoho životní) spočívá také v modlitbě za druhé, věřící i nevěřící. A tato modlitební služba je vpravdě duchovním bojem navýsost důležitým. Bůh potřebuje takové služebníky, kteří by svou přímluvou vyprošovali denodenně milost a požehnání či odpuštění a smilování putujícímu lidu. Mluví o tom ústy proroka Ezechiela takto:

    "Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem." Ez 22,30

A další místa Písma potvrzují toto přání Pána, abychom se vzájemně podepírali modlitbou (Ez 13,15; Ž 106,23; Ef 6,18; Kol 4,3; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1; Žd 13,18-19; Jak 5,16;...). Zvláštní místo v této službě přímluvnou modlitbou má také modlitba za politiky a státníky:

    Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1Tim 2,1-4

Proto také vznikla velmi dobrá iniciativa modliteb za politiky. Každý z nás se může zapojit, namísto nespokojenosti a odsuzování. Autoři zde uvádějí: "Jako křesťané věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, můžeme ovlivnit, co se v naší zemi děje." Nechme se pozvat k tomuto "zazdívání trhlin" a k účasti na budování Božího království.

Papež František v roce 2013 napsal: "Prosím Boha, aby rostl počet politiků schopných zahájit autentický dialog, který se účinně zaměří na ozdravení hlubokých kořenů nešvarů dnešního světa, a nikoli jen jejich příznaků! Politika, často vysmívaná, je vznešeným posláním a jednou z nejcennějších forem lásky k bližním, protože usiluje o obecné dobro. ....Prosím Pána, aby nám daroval více politiků, kterým opravdu leží na srdci společnost, lid, život chudých!" (Evangelii Gaudium 205)

Jistě by se významně změnila také situace v naší církvi, kdybychom si takto rozdělili i naše pastýře biskupy a vzali na sebe malý denní závazek modlitby za ně. Ďábel jako dobrý stratég dobře ví, že se vyplatí útočit na ty, kteří mají v církvi i ve světě větší zodpovědnost.

Katolická církev, vědoma si nezbytnosti modlitby v životě svých členů, zavedla pro kleriky a zasvěcené osoby povinnost modlit se tzv. breviář, tedy Denní modlitbu církve. Dnes se ji modlí také celá řada laiků. Kromě toho, že se tak v modlitbě breviáře spojujeme s celou modlící se církví, je DMC také liturgií - čili veřejným bohoslužebným shromážděním, stejně jako mše svatá. Denní modlitbě církve pak říkáme "liturgie hodin".

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)