Modlářství

    Když Mojžíš ukládal izraelskému lidu před svou smrtí a jejich vstupem do zaslíbené země poslední pokyny, jejich součástí bylo také tzv. "Šema Izrael", tedy "Slyš Izraeli". V této výzvě jim připomínal, že Hospodin je jediný Bůh, ten, který je vyvedl z otroctví Egypta, a vyzýval je k lásce k tomuto jedinému Pánu a k předávání této víry svým potomkům. Šema Izrael se brzy stalo židovským základním vyznáním víry a zdomácnělo v denních modlitbách i v jejich bohoslužbách (více zde)

    Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Dt 6,4-9

Ježíš užívá tohoto vyznání jako odpovědi na zákoníkovu otázku: ´které přikázání je největší?´ (Mk 12,28n). Katechismus to pak rozvíjí takto:

    Ježíš shrnul povinnosti člověka k Bohu těmito slovy: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Je to bezprostřední ozvěna slavnostní výzvy: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný“ (Dt 6,4). Bůh nás miloval jako první. Láska jediného Boha se připomíná v prvním z „deseti slov“. Přikázání pak rozvádějí odpověď lásky; k tomu, aby ji dal Bohu, je člověk vyzván. „Já jsem Pán, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit“ (Ex 20,2-5). „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“ (Mt 4,10). KKC 2083

    První přikázání Desatera daného Izraeli skrze Mojžíše připomíná Božímu lidu KDO ho zachránil, KOMU tedy patří a jak na tuto záchranu svému Bohu odpovídat. Obracet se o pomoc k jiným bohům a u nich hledat radu, záchranu a řešení svých problémů je tedy vnímáno jako odpadnutí, zrada a duchovní cizoložství, a v dějinách Izraele bylo tvrdě trestáno. Hospodin tak chtěl upevnit ve svém lidu tu základní pravdu, že pravý Bůh je jen jeden. Ani v Novém zákoně však neztrácí toto přikázání svou závažnost. Křesťan experimentující s okultismem či esoterikou přestupuje toto první a nejdůležitější přikázání. Proto i následky těchto hříchů bývají nejtěžší, jelikož se takto odvrací od Boha a přiklání k opačné straně a dostává se do nebezpečí ztráty spásy. Ještě závažnější je to v případě kněží či Bohu zasvěcených osob, protože oni byli svým zasvěcením plně odevzdáni do služby Jedinému Pravému Trojjedinému Bohu. Když se tedy obracejí o pomoc k Jeho protikladu - ďáblu a dalším padlým andělům - zrazují tak podstatu své služby (přivádět lidi k Bohu skrze Krista Ježíše) i podstatu svého života. Navíc dávají špatný příklad i pohoršení ostatním věřícím (Mt 18,6). I duchovní následky takovéhoto "poskakování na obě strany" (1Král 18,21) bývají závažnější. Nicméně je třeba také říci, že například v naší zemi během komunismu jsme byli odříznuti od kontaktu se světovou církví, od jejích zkušeností, a zároveň  také vystaveni tlaku materialistického pohledu na svět. A díky tomu se často všechny "mimopřirozené" jevy automaticky pokládaly za dary Boží. A nebylo v tom jasno ani mezi kněžími. Řada z nich tak užívala služeb léčitelů či jasnovidců, případně sami používali svých "mimopřirozených" darů, pracovali s kyvadélkem nebo praktikovali některé druhy věštění. V jejich posuzování je tedy třeba být milosrdnými.

Celé Desatero je zde

    Pro křesťana je tedy modlářstvím jakýkoliv odklon od víry v jediného Pána a Boha, který nám skrze Svého Syna Ježíše Krista daroval ve křtu nový život. Patří sem mimo jiné také magie, okultismus, věštění, spiritismus, esoterika, New Age, odklon k východním náboženstvím, a další praktiky. Často se vzájemně v různých podobách modlářství prolínají. Jsou tak přitažlivé také proto, že v nich Boží nepřítel nabízí různé schopnosti:

ĎÁBLOVY DARY

    Ďábel se rád tváří jako velký dobrodinec a nabízí nám také "své dary" v podobě různých nadpřirozených schopností - např. poznání budoucnosti či skryté minulosti, ovlivňování přítomnosti, léčitelské schopnosti, poznání skrytých skutečností, vládu nad druhými lidmi, zesílení přirozených schopností, atd. A nenabízí je vždy přímo - že bychom jasně od začátku věděli, že pochází od něho.. Užívá k tomu různých prostředků "pomoci člověku" v jeho obtížích (viz. Přístupové cesty zlého). Je nutné se však ptát - PROČ?? Proč by vám dával své dary a dárky někdo, kdo vás nenávidí? Kdyby za vámi přišel se svým darem někdo z lidí, o nichž víte, že stále usilují vám škodit, pravděpodobně byste byli velmi opatrní. Proto i v případě Božího i našeho nepřítele je nutné být velmi opatrní, a nic od něj nepřijímat. On si totiž za své "dary" vždy vybere svou daň. A jelikož jeho hlavním cílem je zbavit nás spásy, pak je jasné, že tato daň nikdy není malá.. Podob nabídek darů zlého ducha je opravdu nespočetně a stále vznikají nové a nové. A není vždy snadné rozlišit, že jde o jeho produkty. Kdo se však pravidelně modlí a usiluje plnit Jeho vůli, toho si Bůh vede, chrání, a ukazuje mi cestu. V sekci Přístupové cesty zlého ducha se snažím upozornit alespoň na ty základní podoby, jakými na nás zlý duch působí.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)