Ke sv.Antonínu Velikému

Svatý Antonín, rozháněč zlých duchů

Drahý Svatý Antoníne, je tomu stále tak jak pravil Svatý Petr:
„Jako hladový lev, ďábel obchází kolem, číhaje na někoho, koho by mohl pohltit“
Přiznávám, že ne vždy mu odolávám. Někdy si totiž pohrávám s  pokušením.
Proto Tě prosím, Svatý Antoníne, rozháněči zlých duchů,
připomínej mi bez přestání mou povinnost odolávat všem příležitostem ke hříchu.
Kéž jsem v  každém pokušení schopen modlit se o věrnost mému Pánu Ježíši.
Přimlouvej se, prosím, stejně tak za moje další úmysly (vyjmenuj je...).
 
 
Modlitba ke Svatému Antonínu z  Egypta

Ó slavný Svatý Antoníne, po uslyšení jednoho jediného čtení z Evangelia jsi opustil s obdivuhodnou rozhodností bohatství a pohodlí své rodiny, své rodné země a všech pozemských věcí, abys odešel do pustiny. Později, navzdory těžkému břemenu již tehdy pokročilého věku, a nezvratným zdravotním následkům tvého přísného pokání, neváhal jsi opustit se stejnou rozhodností svou samotu, abys otevřeně pokáral bezbožné nepravosti kacířů. Posílil jsi tak chvějící se křesťany a přivedl jsi je k pevnější víře s horlivostí hodnou zpovědníka toužícího po mučednictví. Skrze svůj duchovní boj a dokonalost ve ctnostech jsi byl obdarován naším Pánem zázračnou mocí nad živou i neživou přírodou.
Vypros nám proto, Svatý Antoníne, milost věčné horlivosti pro Krista a jeho církev.
Vypros nám také milost vytrvat až do smrti v napodobování tvého příkladu, ve víře ve zjevenou Pravdu, v dodržování tvých přikázání a evangelijních rad.
Abychom konečně, věrně kráčejíce ve tvých stopách zde na zemi, se stali účastníky Tvé nebeské slávy na věky věků. Amen.

Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva Otci (3x)

 
/ Sedro „Quorbono“, Maronitský rit, Mše Svatého Antonína Poustevníka/
 
 
„Ó Kriste, Bože náš, Tys nás učil cestě opravdové dokonalosti a štěstí. Povzbudil jsi ty, kdo Tě následují, aby prodali, co měli, rozdali vše chudým, a pozvedli svůj kříž.
Když blažený Antonín uslyšel tato slova, jeho srdce bylo zapáleno Láskou k Tobě. Opustil svět, zřekl se svého národa i své rodiny, a vzal na sebe Tvé jho, jež netlačí. Vstoupil do mnišského života se svými společníky a žil životem umrtvování, zdrženlivosti a sebezapření. Otáčeje se zády ke všemu světskému, přiklonil se zcela k Tobě. Umíraje sám sobě,  žil pouze pro Tebe jediného. Proto uctíváme jeho památku a voláme:
 
  • Požehnaný jsi Svatý Antoníne, Otče všech mnichů a příklade řeholního života. Jako vzrostlý cedr na svahu Libanonského pohoří, stal ses prorockým slovem ozývajícím se ve světě.
  • Požehnaný jsi Svatý Antoníne, neboť ses stal zářivou svítilnou pravého Světla v tomto světe. Skrze toto Světlo byli  mnozí přivedeni k řeholnímu životu.
  • Požehnaný jsi, Svatý Antoníne, jitřní hvězdo ve světě temnoty. Tvé světlo zastrašuje všechno zlé a hřích se před tebou v hrůze ukrývá. Jak nádherný je tvůj Pán nyní i navěky.“  Amen.
 
 
Litanie ke Svatému Antonínu z  Egypta
 
Bože, náš nebeský Otče,     smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože, v Trojici Jediný,
Svatá Maria, Matko Boží,     oroduj za nás
Svatý Josefe,
Svatý Antoníne, první mezi všemi mnichy,
Svatý Antoníne, pobývající na výšinách Lásky,
Svatý Antoníne, činiteli zázraků, známý pro svou přízeň u Boha,
Svatý Antoníne,
pokorně jsi poslechl, s pevností a láskou,
Svatý Antoníne, štíte těch, kdo tě žádají o pomoc,
Svatý Antoníne, lékaři nemocných a průvodce duší,
Svatý Antoníne, prameni a pokladnice Lásky,
Svatý Antoníne, navždy zářící hvězdo a svítilno plná Světla,
Svatý Antoníne, desko zákona a evangelijní kniho,
Svatý Antoníne, průvodce lidí žijících v pochybnostech a nevědomosti,
Svatý Antoníne, svítilno kráčejících v temnotách,
Svatý Antoníne, světlo Svaté Matky Církve, ozařující nás svými zásluhami,
Svatý Antoníne, pokoji pokoušených Nepřítelem,
Svatý Antoníne, radosti zkroušených,
Svatý Antoníne, sílo zkoušených,
Svatý Antoníne, svému slovu vždy věrný a pravdivý,
Svatý Antoníne, slunce mnichů a mnišek,
Svatý Antoníne, hvězdo všech lidí,
Svatý Antoníne, klenbo chrámová, uchovávající sílu Boží,
 
V. Oroduj za nás, Svatý Antoníne Veliký
R. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Otče Antoníne, se svou horlivostí ses vyrovnal proroku Eliáši a následoval jsi Jana Křtitele v jeho svatém způsobu života. Obydlil jsi pustinu a postavil jsi svět na pevných základech své modlitby.
Vypros nám, ať Kristus, náš Bůh, spasí naše duše.
Amen.   
 
/Troparion (TONE 4) Melkitská katolická božská liturgie k památce Svatého Antonína/

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)