Sekty a tajné spolky

    Členství v sektách a tajných spolcích, či kontakt s nimi, může být přístupovou cestou pro Božího Nepřítele, jelikož je zde často atakována lidská svoboda nebo umožňován kontakt se záporným duchovním světem (skrze esoterický okultismus či jiné praktiky). Lidská osobnost je místo svobodného rozvoje potlačována či deformována. Bůh, který nám svobodu daroval, takto nikdy nejedná.

    Dnes se sice již od pojmu „sekta“ ustupuje - hlavně kvůli problematické definovatelnosti (ale možná také kvůli obavě z nařčení, že je člověk netolerantní či „ .....- fobní" /něco - cokoliv/ ) a je nahrazován pojmem „nová náboženská hnutí“. Používám však zde právě slovo sekta, jelikož jeho pejorativní nádech upozorňuje právě na nebezpečí, která určitá „náboženská hnutí“ přinášejí. Jde např. o izolaci od ostatní společnosti, psychickou či emocionální manipulaci, omezování osobní svobody a vmanipulovávání do poslušnosti, nároky na majetek členů, někdy dokonce o kriminalitu či vyjímečně o ohrožení zdraví a života. Sekty často těží z lidské nezralosti členů, jejich strachu ze zodpovědnosti, a touhy po vedení silnou autoritou. Proto jsou rizikovou skupinou právě mladí lidé.

    Základní znaky sekt, jejich praktiky a nebezpečí jsou shrnuty zde. Materiál k tématu pastorace a sekty zde. Nad sektami a postojem křesťana k nim se zamýšlí v Katolickém týdeníku P. Aleš Opatrný v článku Setkání se zdivočelou religiozitou.
    Základně zmapoval oblast sekt v naší zemi ve své diplomové práci „Náboženské sekty a hnutí u nás“ Bc. Milan Smrčina.
    Mezi tajné spolky lze počítat také Satanisty (P.Elias Vella je pochopitelně výslovně zmiňuje jako hlavní přístupovou cestu ďábla - Démony vyhánějte - s.6), Svobodné zednáře, Ilumináty, Rosenkruciány, čarodějnické spolky Wicca, spolky New Age, Scientology a další. Členství u Svobodných zednářů znamená pro katolíka exkomunikaci (vyloučení z církve). Svobodné zednářství odsoudil už papež Lev XIII. v encyklice Humanum genus (20.4.1884). Většina exorcistů vám potvrdí, že následků členství u Svobodných zednářů se zbavuje těžce a dlouho, a to nejen u členů samotných, ale také u jejich potomků.

SATANISMUS

O satanismu se stručně a výstižně vyjádřil otec Vella v již zmíněné publikaci Démony vyhánějte. Stojí za to tuto pasáž zde odcitovat:   

    Satana lidé uctívají ze čtyř hlavních důvodů. Jedni jej uctívají jako svého boha, protože chtějí moc. Proto mezi satanisty najdeme lidi na vysokých postech v politickém životě. Jsou to často lidé velice vážení na veřejnosti, a přitom mnozí z nich tajně vedou satanské rituály a orgie. Jiná skupina lidí uctívá satana kvůli bohatství. Proto mezi satanisty najdeme mnohé podnikatele. Satanismus je často svázán s prostitucí, pašováním drog a se zednářstvím. Proto tito podnikatelé získávají skutečně mnoho peněz.
    Třetí kategorie satanistů jsou mladí lidé, kterým jde o dobrodružství. Zvláště proto, že se jim líbí sexuální orgie. Slibují satanovi, že budou dělat všechno možné zlo. Také jsem se setkal s mladými lidmi, kteří chodili na modlitební setkání, a zatímco ostatní chválili Boha, oni vzývali satana. Čtvrtá skupina uctívá satana kvůli získání popularity. Naneštěstí sem patří mnoho rockových skupin. Víte, že mnoho populárních - zvláště metalových skupin má texty, jimiž přímo uctívají satana, chválí sebevraždy, prostituci, kriminalitu nebo jiné destruktivní skutečnosti? Snadno si odvodíte, že když někdo takové nahrávky často poslouchá, dochází u něj k něčemu, jako je vymývání mozku. A je v tom obsaženo ještě něco horšího, neboť u mnohých nahrávek těchto skupin, když si je pustíte pozpátku (tzv. back-masking), uslyšíte velice jasně slova: satan je můj pán, satan je můj spasitel... Když mladí lidé tyto nahrávky poslouchají, často aniž by to věděli, absorbují do sebe tyto satanské výroky. Mnohdy se setkávám s mladými lidmi, kteří nevědí, co se s nimi děje. Dál třeba chodí na mši svatou, ale nemohou na ní vydržet, v určitém okamžiku musí odejít. Nebo na ně přicházejí chvíle, kdy mají potřebu se rouhat, klít, aniž by věděli proč. Kladu jim jednoduchou otázku: Jakou hudbu posloucháš? Velice často zjistím, že jsou závislí na heavymetalové hudbě. Neříkám tím, že veškerá heavymetalová nebo rocková hudba je sama o sobě špatná. Ale říkám, že skutečně naneštěstí mnozí z jejich zpěváků jsou satanisty. Když si přečtete historii mnohých těchto skupin, dozvíte se, že někteří před vydáním zasvětí určitou nahrávku satanovi a prosí jej, aby se dobře prodávala a aby byla skupina populární. Jiné skupiny se netají tím, že se celé zasvětily satanovi, a z textů jejich písní je to zřejmé.
    Satanisté nejsou ateisté. Oni věří v Boha, ale snaží se proti němu bojovat. Pálí bible. Mají svou vlastní satanskou bibli, ve které je opak toho, co je v normální bibli. Přikázání nenávidět, zabíjet, cizoložit, pravé opaky blahoslavenství, litanie k satanovi a další rituály. Během svých rituálů někdy obětují při zvláštních příležitostech lidi, případně tělíčka potracených dětí; zejména o vánocích, velikonocích nebo 1. srpna, což je pro satanisty nejsvětější den. Jinak své rituály provádějí hlavně v pátek a v neděli v opozici k tomu, že pátek je pro křesťany dnem spasení a neděle dnem Páně. Běžné jsou jejich rituály při úplňku. Měsíc je pro ně králem temnoty. Proto jejich symbolika často obsahuje měsíc. Jejich číslo je 666, protože podle knihy Zjevení 13,18 je to číslo šelmy. 
(Elias Vella - Démony vyhánějte - s.6)

    Někomu to může připadat jako přehnané, nicméně různá svědectví lidí z celého světa to potvrzují. V češtině vyšla kniha Byla jsem otrokyní v satanské sektě, ve které je popis otřesných zkušeností, zachycený autorkou s pomocí její terapeutky, doplněn bohatými odkazy na další literaturu. Autorka díky této své minulosti trpí poruchou, které se u nás říká mnohočetná osobnost. Na webu je možné si poslechnout také svědectví bývalé satanistky. (ovšem nedoporučuji to lidem citlivější povahy).

Halloween očima bývalého satanisty - Johna Ramireze. Mezi jiným zde říká na adresu křesťanů: "Jak můžete slavit tyto věci a nazývat se požehnaní? Jak můžete slavit tyto věci a říkat, že jste v Kristu? To je jako být ženatý a spát s prostitutkou... Je čas činit pokání. Halloween je jed pro věřící i nevěřící."

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)