Za vnitřní uzdravení a osvobození

    Před každou modlitbou za osvobození, a to zvláště při modlitbě za osvobození druhých od vlivů zlého, je důležité dát se pod ochranu Krve Kristovy, např. touto formou: "Pod ochranu Tvé Svaté Krve, Pane Ježíši Kriste, svěřuji nyní sebe, jeho či ji, naše blízké, vše, co nám patří, i místa, kde jsme". Krev Ježíšova je velmi mocná (Žd 12,24) a proto se jí démoni tolik bojí.
 

Denní modlitba pro sužované zlem

Vyznávám Pane Ježíši Kriste, že jsi můj Pán a Spasitel.
Cele se odevzdávám do Tvé péče a ochrany.
Cele se Ti zasvěcuji: své tělo i duši, svou mysl, paměť, vůli, své emoce i svou fantazii.
Odevzdávám Ti celé své srdce, celý svůj život: svou minulost, přítomnost i budoucnost,
své vztahy, svou práci, svou službu, svůj majetek a svůj čas.
Ve Tvém Jménu se rozhoduji odpustit svým nepřátelům a těm, kdo mi ublížili.
Zříkám se jakéhokoliv zla a prosím Tě Pane Ježíši, abys mne naplnil mocí Ducha svatého, uzdravil a osvobodil od působení veškerého zla. Amen.

 

Modlitba za uzdravení a osvobození bližního (P. Elias Vella)

Svatý Otče, milosrdný Bože,
věřím, že vše splníš tomu,
kdo tě prosí ve jménu Ježíšově
a na přímluvu Panny Marie.
Sešli svého svatého Ducha na tyto své děti.
Duchu svatý, sestup na tohoto syna (tuto dceru).
Utvářej jej, naplňuj, vyslyš, použij a uzdrav jej.
Zbav jej všech nemocí, které ho sužují,
všech problémů, které v něm vyvolávají neklid.
Zažeň od něj všechny zlé duchy a vyžeň je na poušť,
kde nebudou moci škodit žádné živé duši.
Dej, ať jemu ani nikomu jinému žádný zlý duch neuškodí.
Zruš všechny kletby, prokletí a vše, co pochází od nepřítele,
nenávist, závist, nejednotu, nečistotu,
posedlost, pochybnosti, rozdělení, nemoci...
Všechno zlo spal v pekelném plameni,
aby už neškodilo jemu ani žádnému jinému tvoru,
člověku, zvířeti, domu, poli, pracovišti,
autu, stroji nebo čemukoliv, co slouží člověku.
Naplň své děti radostí, pokojem a všemi potřebnými milostmi.
Pane Ježíši Kriste, kéž tvá drahocenná krev
omyje a očistí tyto tvé děti i nás,
kéž nás ochrání a dá nám spásu.
Maria, Matko nás všech, přimlouvej se za nás.


(Třikrát "Sláva Otci")

(Elias Vella - Uzdrav mě, Pane - s.35)

Modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození

Pane Ježíši Kriste,

pro lásku, se kterou jsi přišel, abys nás zachránil,
ujmi se mne s jemností a něžností,
které jsi schopen jen Ty sám.
Vlož prst na místa od tebe vzdálená
a tobě nevydaná!
Dej mi odvahu postavit se každému zlu
v důstojnosti dětí Božích
vykoupených z otroctví hříchu.
Pomoz mi rozlišit dobro od zla
a rozvaž mne z každého otroctví,
které mne poutá.
Zasáhni hluboko do mé osobní historie,
až tam kam nedohlédne má vzpomínka,
ani paměť srdce.
Uzdrav mé city,
které mi brání zcela se vydat tobě do rukou
a dát ti všechny klíče od domu vlastního nitra!
Tebou chráněn/a a Tebou veden/a
ať projdu k plnosti nového života
a ať již dnes ve svém srdci zakusím,
jak je dobré a utěšené, když ty jsi můj jediný Pán,
všechno ve mně je tobě podřízeno,
a já jsem plný/á Tvé lásky, dobroty a krásy
Amen.

 

 

LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly:

Svatá Maria,
ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti,
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti,
a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad,
jak rozplétat zádrhele našeho života.

Navždy zůstáváš naší Matkou
a tím napravuješ a osvětluješ spojení,
které nás poutá s naším Pánem.

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše,
prosíme tebe, která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,

ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby)
a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků,
jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel.

Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem
nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria,
a rozvaž pouta, která nám brání
ve sjednocení s Bohem.

Dej nám, abychom
vysvobozeni od každého zmatku a omylu
nacházeli Pána ve všech věcech,
abychom v Něm ukotvili svá srdce
a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách.
Amen.Modlitba k Panně Marii za osvobození od pornografie

Ó Maria, ty jsi celá krásná, celá čistá.
   Z celého srdce tě prosíme,
   skloň se ke každému z nás,
   kteří jsme v zajetí závislostí.

Vezmi nás do svých něžných a milosrdných rukou
   a veď nás k Ježíši, našemu Spasiteli.
   Ty, naše matka, přijď uzdravit, co je zraněné,
   a veď nás po cestě k Pravdě a Naději.
   Kéž se nikdo z nás neztratí!

Díky tvému mateřskému zásahu
   můžeme být Kristovým křížem osvobozeni od zla,
   které nás spoutává.

Osvíceni a pohnuti láskou tvého Syna
   kéž můžeme napřít všechny své síly
   k opuštění našich otroctví.

Kéž jako Boží děti obnovené v našem lidství silou Ducha Svatého
   můžeme milovat novým srdcem a vyzařovat krásu Boží.

Ó Maria, počatá bez hříchu,
   pros za nás, kteří se k tobě utíkáme!
Amen.


(Jak se osvobodit od pornografie – Eric Jacquinet, s. 347)

Modlitba odevzdání

Otče náš nebeský,
   děkuji za tvou milost, že i mne chceš skrze svého Syna Ježíše Krista očistit od veškerého hříchu.
   Vyznávám se, že zápasím se závislostí na pornografii a že na to sám nestačím.
   Skloň se ke mně, prosím, ve své milosti a pomoz mi.
   Posilni mě svým Duchem Svatým, abych každý den dokázal říct ne závislosti a ano tobě.
   Zlom, prosím, pouta mé závislosti a vyveď mě z otroctví hříchu.
   Dej, ať nežiji sám pro sebe, ale ať svým životem oslavuji tvé jméno.
   Vysvoboď mě z mého sobectví, abych mohl sloužit tobě i lidem kolem sebe.
   Do tvých rukou vkládám celý svůj život se vším, co mám.
   Ty jsi má Naděje a můj Zachránce.
   Jako bezmocné dítě volám k tobě, můj nebeský Otče.
   Ve jménu Ježíše Krista, amen!

(Jak se osvobodit od pornografie – Eric Jacquinet, s. 349)

Modlitba pokání a vysvobození

Pane, snášel jsi mě 
po celá ta léta s mými hříchy jen proto, 
že jsi měl se mnou soucit.
 
Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu, 
ale nyní už nebudu více hřešit. 
Křivdil(a) jsem Ti a byl(a) jsem vůči Tobě nespravedlivý(á), 
už takový(á) více nebudu. 
Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla, 
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši. 
Osvoboď mou duši ode všeho, 
co je proti Tvé svatosti.
 
Snažně Tě prosím, Pane, 
zachraň mě ode všeho zla. 
Přijď nyní, Ježíši,
přijď a zůstaň v mém srdci.
 
Odpusť mi, Pane, 
a dovol mi spočinout v Tobě, 
neboť Ty jsi můj Štít, 
můj Spasitel a mé Světlo 
a Tobě důvěřuji.
 
Ode dneška Ti, Pane, 
budu blahořečit v každé době.
 
Zříkám se zla a všech jiných bohů a model, 
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem, 
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.
 
Svou mocnou Rukou mě uchraň od nemoci, 
osvoboď mě, abych nebyl(a) zajatcem, 
zachraň mě v nesnázích
a poraz mého nepřítele Ďábla. 
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli! 
Amen.

Zdroj: www.tlig.cz

Modlitby papeže LVA III.

Pane, snášel jsi mě 
po celá ta léta s mými hříchy jen proto, 
že jsi měl se mnou soucit.
 
Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu, 
ale nyní už nebudu více hřešit. 
Křivdil(a) jsem Ti a byl(a) jsem vůči Tobě nespravedlivý(á), 
už takový(á) více nebudu. 
Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla, 
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši. 
Osvoboď mou duši ode všeho, 
co je proti Tvé svatosti.
 
Snažně Tě prosím, Pane, 
zachraň mě ode všeho zla. 
Přijď nyní, Ježíši,
přijď a zůstaň v mém srdci.
 
Odpusť mi, Pane, 
a dovol mi spočinout v Tobě, 
neboť Ty jsi můj Štít, 
můj Spasitel a mé Světlo 
a Tobě důvěřuji.
 
Ode dneška Ti, Pane, 
budu blahořečit v každé době.
 
Zříkám se zla a všech jiných bohů a model, 
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem, 
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.
 
Svou mocnou Rukou mě uchraň od nemoci, 
osvoboď mě, abych nebyl(a) zajatcem, 
zachraň mě v nesnázích
a poraz mého nepřítele Ďábla. 
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli! 
Amen.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)