Slovo církve

Zde budu uvádět citáty a odkazy zvláště papežů a významných teologů, či exorcistů, týkající se duchovního boje a nepřítele naší spásy. Celé dokumenty jsou pak na stránce dole. 

Začínáme u pramenů církve, tedy první slovo dostává 1.papež:

APOŠTOL PETR: "Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen." 1Petr 5,5b-11

PAVEL VI.: "Jedním z  hlavních úkolů dnešní církve je potřeba bránit se proti zlému duchu, který se jmenuje Démon. Zlo není jen prostou absencí nějaké věci, ale je to aktivní činitel, živá a duchovní bytost, zvrhlá a působící zvrácenost. Odmítat tuto skutečnost znamená stavět se proti učení bible a církve. (15.11.1972)

JAN PAVEL II.: "Opravdu, přes všechno svědectví, vydávané stvořením a spásonosnou ekonomií, která je s ním spojena, je duch temnot s to ukazovat Boha jako nepřítele svého vlastního tvora, a především jako nepřítele člověka, jako zdroj nebezpečí a ohrožení pro člověka. Tímto způsobem je do lidské psychologie satanem naočkován zárodek opozice vůči tomu, který "od počátku" má být považován za nepřítele člověka - a ne za Otce. Člověk je vyzýván, aby se stal protivníkem Boha!
Rozbor hříchu v jeho prvotním rozměru ukazuje, že působením "otce lži" bude v celých dějinách lidstva existovat stále puzení k odmítnutí Boha člověkem, ano až k nenávisti: "sebeláska až k pohrdání Bohem", jak píše svatý Augustin. Člověk bude nakloněn k tomu, aby viděl v Bohu především své omezení, a ne zdroj svého osvobození a plnost dobra. Vidíme, že se to potvrzuje v moderní době, kdy ateistické ideologie usilují vykořenit náboženství na základě předpokladu, že náboženství radikálně "odcizuje" člověka. Jako kdyby bylo člověku vyvlastněno jeho lidství, neboť tím, že náboženství uznává ideu Boha, připisuje mu to, co náleží člověku, a výhradně člověku! Odtud myšlenkový a praktický historicko-sociologický proces, ve kterém dospělo odmítání Boha až k prohlašování jeho "smrti". Nesmysl co do pojetí i co do slovního výrazu! Avšak ideologie "smrti Boha" ohrožuje spíš člověka, jak ukazuje 2. vatikánský koncil. Rozebírá otázku "autonomie časných skutečností" a píše: "Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí ... Kromě toho: když se zapomene na Boha, lze těžko pochopit tvora." Ideologie "smrti Boha" ve svých účincích snadno dokazuje, že je teoreticky i prakticky ideologií "smrti člověka".
(Dominum et vivificantem, čl. 38)

    Církev má účast na vítězství nad ďáblem, protože Kristus dal svým učedníkům moc vyhánět zlé duchy. Církev vykonává tuto vítěznou moc skrze víru v Krista a v modlitbě, tuto moc, která ve specifických případech může mít formu exorcismu.  (Audience 22.8.1986)

BENEDIKT XVI.: "Musíme si jasně uvědomit, že zlo není anonymní síla, která ve světě působí neosobně či deterministicky. Zlo, zlý duch prochází lidskou svobodou, skrze užívání naší svobody. Hledá spojence, člověka. Zlo ho potřebuje, aby se mohlo šířit. A tak se porušením prvního přikázání, lásky k Bohu, převrací to druhé, láska k bližnímu. Mizí tak láska k bližnímu a nastupuje lež a závist, nenávist a smrt. Je však možné nenechat se přemoci zlem, ale přemáhat zlo dobrem (srov. Řím 12,21). K tomuto obrácení srdce jsme voláni." (setkání s představiteli politiky, náboženství a kultury v Bejrútě 15.9.2012).

    - "kříž je zkázou ďábla" (1.2.2009).

PAPEŽ FRANTIŠEK:  "válka mezi dobrem a zlem probíhá každý den v srdcích mužů i žen, křesťanů i nekřesťanů" (3.10.2015 k Vatikánské stráži) 

    - "V boji s ďáblem nesmíme podlehnout naivitě" (11.10.2013 Dům sv. Marty)

    - "Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy"  (30.10.2014 Dům sv. Marty)

   - "Je nutné rozlišovat situace – to, co pochází do Boha, a to, co pochází od zlého ducha, který se nás neustále snaží oklamat a vnutit nám volbu špatné cesty" (9.10.2015 Dům sv. Marty)

    - "O trojím stupni pokušení" (11.4.2014 Dům sv. Marty)

    - „Spousta, spousta je plánů na odlidštění člověka, spousta takových plánů s výjimkou našich hříchů jsou jeho dílem jednoduše proto, že člověka nenávidí. Je lstivý, jak říká na začátku kniha Geneze: je nejlstivější. Podává věci jako dobré, ale jeho úmyslem je destrukce" říká o ďáblu papež František (29.9.2014 Dům sv. Marty)

  - "O trojí ďáblově metodě a štítu pokory" (3.10.2015)

"František je papežem, který v kázáních nejčastěji zmiňuje ďábla" je název článku, který vyšel na stránkách Radio Vaticana 30.12.2017. Uvádím ho zde celý (podtržení jsem přidal sám):

    Vatikán. Na internetovém portálu Vatican Insider si známý italský vatikanista Andrea Tornielli povšimnul skutečnosti, že úřadující papež mluví o ďáblu častěji než během posledního století každý z jeho předchůdců. Během necelých pěti let svého působení překonal František na tomto poli dokonce i bezmála 27 letý pontifikát Jana Pavla II. Za použití webového vyhledávače na oficiálních internetových stránkách Svatého stolce, kde jsou publikovány všechny promluvy papežů počínaje Lvem XIII., lze snadno zjistit, vezmou-li se do úvahy dohromady čtyři hlavní jména, totiž satan, ďábel, démon a antikrist, že se u papeže Františka až do dneška vyskytují celkem 559krát, u Jana Pavla II. 531krát, u Benedikt XVI. 148 a u Pavla VI. 66 krát.

Naposledy se tak stalo při setkání s jezuity v Myanmaru, kde František v souvislosti se situací jednoho z tamějších pronásledovaných etnik řekl: „Dnes se často diskutuje o potřebě zachránit banky. Kdo však chrání důstojnost mužů a žen dneška? O deptané lidi se nikdo nezajímá. Takto dokáže působit ďábel v dnešním světě.“
Již v prvním svém kázání při mši svaté v Sixtinské kapli 14. března 2013, řekl František jasně: „Kdo se nemodlí k Pánu, modlí se k ďáblu,“ a den poté na setkání s kardinály opět zdůraznil, když k napsaném textu přidal slova: „Nepoddávejme se nikdy pesimismu, oné hořkosti, kterou nám denně předkládá ďábel.“
V promluvě k Vatikánské stráži 28. září 2013 řekl, že ve Vatikánu „ďábel rozpoutal interní válku, určitý druh občanské a duchovní války“. Během bohoslužby v kapli Domu sv. Marty 11. října téhož roku mluvil o tom, že nelze zaměňovat přítomnost ďábla s psychickými nemocemi: „Nikoliv! Ďábel je přítomný na první stránce bible a bible také za ďáblovy přítomnosti končí – vítězstvím Boha nad ďáblem.“

Opět v kapli Domu sv. Marty pak o rok později 29. září 2014 vysvětloval, že „satan prezentuje věci jako by byly dobré, ale jeho úmyslem je záhuba člověka, popřípadě »humanisticky« odůvodněná.“ Za rok poté při mši svaté pro Vatikánskou stráž 3. října 2015 dodal: „Satanovou metodou jsou svody, rozsévá a okouzluje, dává věřit čemukoliv. Dobře se prodává, avšak na konci špatně platí.“
Loni v kapli Domu sv. Marty pak 12. září papež kázal: „Ďábel má dvě mocné zbraně na zničení církve, totiž rozdělení a peníze. Ďábel rozsévá zášť, ambice a ideje, aby rozdělil! Anebo rozsévá chamtivost. Je to špinavá válka, která štěpí; jako terorismus.“
A letos, opět v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty 13. října, papež František vysvětloval: „Ďábel působí v našem životě postupně, mění jeho měřítka a zesvětšťuje. Maskuje se našim stylem jednání, a proto si ho jen stěží povšimneme.“

A za zmínku stojí také papežovy slova v italské katolické televizi TV 2000 letos 13. prosince, když řekl, že „satan je osoba... a nikdy s ním nelze vést dialog, protože je inteligentnější než my.

Tolik tedy pár dokladů neúnavnosti, s níž papež František neustále upozorňuje na to, že ďábel není symbolická postava, kterou si vymysleli lidé, aby pojmenovali zlo.

Exorcista o.Sante Babolin: „Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (31.3.2015)

Exorcista o.Aldo Buonaiuto: “Za tradičním halloweenským koledováním se skrývá cosi vážnějšího" (30.10.2015)

Exorcista o.Benigno Palilla, FMR: "ďábel je vytříbený teolog" (14.4.2015)

Exorcista o.Cesar Truqui: "ďábel existuje a je třeba o něm mluvit" (22.5.2015)

 Tiskové sdělení z "Kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození“ na římské papežské univerzitě Regina Apostolorum - duben 2015  (zde)

Mezinárodní asociace exorcistů: Přibývá případů posedlosti (27.10.2014)

P. Richard Čemus, SJ: "Zlý Duch nepůsobí jen v dramatických případech posedlosti, které vyžadují církevní exorcismus, ale v každodenním nenápadném zotročování světem. Kristus nás však ujišťuje: Nebojte se, já jsem přemohl svět!" (27.1.2012)

________________________________________________________

Instrukce o modlitbách za získání uzdravení od Boha -  Kongregace pro nauku víry, 14. září 2000

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)