MAGIE

    Boží nepřítel - zlý duch - nabízí skrze magii rychlou pomoc od všeho, co nám nějak komplikuje život. Někdy je to za peníze, někdy "zdánlivě zadarmo". Nikdy však užívání magie není bez následků.

    Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté mocnosti, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Takové praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spojeny s úmyslem škodit druhým nebo když se dovolávají zásahu zlých duchů. Také nošení talismanů je hodno pokárání. Věštění nebo magie se často užívá ve spiritismu. Proto církev věřící před ním varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých. KKC 2117

    Člověk praktikující magii tedy uvěřil, že existují různé skryté mocnosti a síly (za osobní bytosti či za démony je magie vždycky nepovažuje), které je možné si podrobit, a přinutit je, aby mu sloužily. Netuší, s čím si zahrává a často ani nic neví o biblické pravdě vyjádřené v prvním Janově listu – že duchovní svět může být jen kladný a záporný (1J 4,1-3, Základní pojmy). A naivně věří, že je to bezpečné a že je zde vše připraveno nám ke službě. A ďábel se náramně baví… Dá se říci, že se zde opakuje jeho nabídka, kterou dával Ježíšovi při pokušení na poušti: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." (Mt 4,9). V počátcích magického experimentování samozřejmě ďábel hned karty neodhalí, teprve až se člověk zaplete a nemůže zpět, začne si ďábel vybírat své „DPH“.

    Magie užívá různé formulky, zaklínání, talismany, okultní symboly, drobné či větší rituály k pomyslnému ovládání skrytých sil. Vytváří tak dojem, že je možné si tyto síly vycvičit. A protože skrze tyto praktiky Bohem zakázané činí člověk přímé pozvání Božího nepřítele, může to i "fungovat". V člověku to postupně vytváří dojem moci. Ztrácí však krok za krokem vlastní svobodu a místo ní namnoze nastupuje úzkost, strach, nevysvětlitelné jevy a zkušenosti. Člověk tak začíná žít více v iluzorním světě aranžovaném démony, než ve skutečné realitě. Přístup ke skrytým informacím, které jsou pro ostatní nepřístupné, vytváří také dojem výlučnosti.

Rozlišuje se magie:

- bílá - konání dobra pomocí temných sil (získat konkrétní věc - úspěch, výhru, početí dítěte, atd.) - je nebezpečnější, protože budí zdání dobra. Účel však nikdy prostředky nesvětí..

- černá – cílem je přímo konání zla (pomsta, nemoc, smrt, atd.)


    Existují pak další varianty a odnože (růžová či červená - přičarování lásky, šedá - zastavení konkurence v podnikání, zelená – napojení na přírodu a síly v ní; terminologie zde může být variabilní)

    Zvláště nebezpečnými druhy magie jsou – woodoo (africká magie propojená s šamanismem), makumba (jihoamerická magie), šamanismus (vstup do extází), santeria (woodoo ze Španělska).

Do magie patří i homeopatie (magické nabití vody energií).


    Lidé se uchylují k praktikám magie ze zvědavosti, často však také kvůli problémům v osobním, citovém i pracovním životě. Není však ani výjimkou, že člověk skrze magii chce opravdu pomáhat.

V magii ďábel zneužívá:
1, našeho strachu
- z budoucnosti - kartářka či horoskop poradí..
- z nemocí a ze smrti - mág, čarodějka či léčitel mi diagnostikuje nemoc a poradí jak se uzdravit..
- z toho nad čím nemáme vládu – ritály či talismany mne mají ochránit..
2, naší netrpělivosti a pohodlnosti - vše chceme mít hned, bez čekání, bez námahy.. (proč se modlit, když mi to může dát "druhá strana" či "jen" rituálek a to hned, bez nároků práce na sobě)
3, naší chtivosti a touhy po moci či vyjímečnosti – bez námahy tak získám zvláštní schopnosti, informace či popularitu
4, našich zranění a komplexů – najednou jsem NĚKDO s mocí, se zvláštními schopnostmi, lidé mne potřebují, vyhledávají..

    Lákavé a zavádějící také je, že skrze magii se nabízí také "ochrana před jinou magií" - tedy čerta vyhání ďáblem, kouzlo ruší jiným kouzlem, kletbu protikletbou a podobně. Člověk se tak dostává z deště pod okap, protože samotný kořen je špatný. A každý, kdo proklíná či přeje zlo, je vždy jako první objektem, který je zlem zasažen (i když se na to zprvu tak vůbec nemusí jevit).

    Skutky apoštolů svědčí o tom, jak nově získaná svoboda v Kristu Ježíši otvírala lidem oči a vedla je ke zřeknutí se okultismu a magie:

    „Přicházelo mnoho z těch, kdo přijali víru a veřejně vyznávali na sebe, co páchali. Ano, i velký počet těch, kdo se zabývali kouzly, snesli své knihy a přede všemi je spálili. Odhadovalo se, že měly cenu padesát tisíc stříbrných. Tak se slovo Páně svou mocí šířilo navenek a vzmáhalo uvnitř.“ Sk 19,18-20

    Je zde také zaznamenán příběh mága Šimona, kterého zaujala moc Ducha svatého projevujícího se skrze apoštoly. Zajat ve starém „magickém myšlení“ chtěl si tuto moc koupit...:

    Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni - prostí i významní - mu dychtivě naslouchali a říkali si: "On je ta božská moc, která se nazývá Veliká." Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl: "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce." Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze! Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel.Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti." Šimon na to řekl: "Modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili." Sk 8,9-24    Bůh nás nejenom varuje před podvodem magie, ale zároveň nám skrze život s Ním nabízí dostatek prostředků k řešení našich problémů. Nebude to však vždy na počkání, bez spolupráce s Ním a práce na sobě. Ovoce však bude dobré, trvalé a povede nás k vnitřní svobodě.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)