Věštění

    Člověk je odpradávna bytostí zvědavou a rád by znal i budoucnost. Proto snadno dá svou důvěru tomu, kdo se tváří, že budoucnost zná nebo ji dokáže nějak předpovědět. Způsobů se v historii lidstva užívalo mnoho, a snahu věštit a předpovídat budoucnost, či zjistit správné rozhodnutí skrze věštění, zná i Bible.
    Bůh před věštci důrazně varuje, protože:

  • 1, Budoucnost nezná nikdo jiný, než Bůh a ten, komu ji On chce zjevit, tedy pravý prorok. V tom případě se tomu říká „prorokování“, i když tím hlavním cílem pravého prorokování není zjevování budoucnosti, ale zjevení Božích záměrů, a toho, co po člověku žádá. Problematika proroctví je však širší, zde se o prorocích zmiňuji jen pro úplnost. Starý Zákon však jasně zmiňuje situace, kdy někdo se vydává za proroka, avšak nemluví na Boží pokyn.

    "Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře." V srdci si asi říkáš: "Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?" Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho. Dt 18,20

    Hlavním rozdíl mezi prorokováním a věštěním spočívá v tom, že Boha nelze nijak "přinutit", aby nám něco zjevil, jen o to prosit, a je na Jeho svobodné vůli, zda nám něco dá poznat nebo ne (nejsou na to žádné osvědčené techniky). On sám lidem zjevuje něco z budoucnosti velmi zřídka a málokdy konkrétně. Jde Mu o naše obrácení, nikoliv o zásobování informacemi... U věštění se však vždy počítá s konkrétním výsledkem, je to záležitost "techniky".

  • 2, Pokud někdo „předpovídá budoucnost“ bez pověření od Boha, pak buď používá běžných psychologických poznatků či obecně známých skutečností a zahrává si tak s důvěrou těch, kterým věští; nebo je opravdu nějak napojen na „nějaký zdroj informací“. V tomto případě se musíme obávat, že zdrojem těchto informací je záporná část duchovního světa, působícího proti Bohu, tedy démoni. Protože Bůh věštění zakazuje. Démoni samozřejmě budoucnost neznají, ale znají dobře člověka, mají přístup k daleko více informacím o nás i o světě, a snadno tedy „předpoví“ to, co my ze svého pohledu ještě nemůžeme vidět (např. existenci nějaké nemoci nebo děje, který už začal, ale jeho důsledky poznáme až mnohem později).

    Pokud se předpovědi týkají událostí na léta dopředu (nehoda, těžké onemocnění, smrt blízkého člověka, setkání s určitým člověkem), pak jde buď o lež nebo o vyjevení plánu zlého ducha. Tak jako Bůh má s námi svůj láskyplný plán, má svůj plán s námi i Ďábel. A pokud se nedržíme Boha a nenecháváme se Jím vést, dojde k naplnění plánu Zlého. Naplní se tedy i předpovědi věštců, kartářek, astrologů a jasnovidců. 

   Cílem věštění je tedy ohromit (něco o mně ví!), získat tak důvěru, a pak předložit informace, které mne manipulují, uvádí do strachu či planých nadějí a berou mi svobodu. Zároveň nás to odvádí od důvěry v Hospodina. V jádru věštění je často „fatalismus“ - tedy víra v osud, který je jednou dán a je nezměnitelný. „Ať děláš, co děláš, stejně to dopadne tak, jak je to psáno ve hvězdách, v tvé ruce, v kartách, atd.“ Tato lež odnímá člověku svobodu a uvádí ho do bezmoci či rezignace nebo naopak ho naplňuje falešnou nadějí v něco, co se pravděpodobně vůbec nestane. Je také časté, že "vytoužená věc" přijde, avšak není požehnáním, spíše naopak... Platí zde princip týkající se ďáblových darů: K čemu dobrému mi jsou dary od toho, kdo mne nenávidí?

    Malá ukázka manipulace s člověkem:
- „opustí tě manžel“ ==) už půl roku předtím o něm začne manželka pochybovat, podezírat ho, hlídat, až si nakonec to opuštění vyrobí sama částečně nebo zcela sama..
- „vyhraješ peníze“ ==) proč bych se měl dál v práci snažit, když mi přijde výhra? Klidně si můžu vzít i půjčku..
- „potkáš člověka svého života“ ==) bez rozlišování tak člověk snadno vběhne do náruče komukoliv nastrčenému, který se v daném čase objeví a bude alespoň trošku odpovídat vysněným představám…
    

Zde je namístě si položit otázku:

Chceš „znát budoucnost“ a nebo chceš zůstat svobodný???


    Bývalý proutkař, křesťan Martin Ševčík, ve svém videosvědectví Psychotronika logicky vysvětluje, proč nám skrze kyvadélko neodpovídá nějaká síla či energie, ale inteligentní bytost: „Kyvadélko mi totiž skrze doptávání udává např. hloubku vody pod zemí v centimetrech, kdežto člověku ve Velké Británii v palcích...“ A dále popisuje, jak byl schopen skrze věštící předmět určit např. i stáří historického uměleckého díla.

    Proto neposlouchejte své proroky (jde o falešné proroky), hadače, vykladače snů, věštce a kouzelníky...  Jer 27,9

    Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců (médií), v tom všem se skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu.  KKC 2116

     Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim", neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.  Dt 13,2

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)