Žena

"Žena je silná vědomím svěřené úlohy, je silná skutečností, že Bůh ji svěřuje člověka, vždy a všude..."
 Jan Pavel II. Mulieris dignitatem
    "Muž a žena jsou stvořeni, to znamená, že jsou chtěni Bohem: a to jak v dokonalé rovnosti jako lidské osoby, tak v jejich vlastním bytí muže a ženy. „Být mužem“, „být ženou“ je dobrá a Bohem chtěná skutečnost. Muž i žena mají nepomíjející důstojnost, kterou jim uděluje bezprostředně Bůh, jejich stvořitel. Muž a žena jsou, s touž důstojností, „Božím obrazem“. Svým „mužským bytím“ a „ženským bytím“ zrcadlí Stvořitelovu moudrost a dobrotu."   KKC 369

    Pohled na ženu ve Starém zákoně je jistě poznamenán patriarchálním smýšlením tehdejší společnosti. Nicméně i zde můžeme vnímat oceňování ženy a jejích kvalit, často však ve vztahu k muži:

    Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina.   Žalm 128,1-4 

    Blaze manželovi dobré ženy, počet jeho dnů bude dvojnásobný. Statečná žena působí svému muži radost, naplní jeho léta pokojem. Dobrá žena je dobrý podíl; za podíl ji dostanou ti, kdo se bojí Hospodina. Ať Bohatý či chudý, je dobré mysli, a v každé době má úsměv na tváři.   Sírachovec 26,1-4
 
    Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Je jako obchodní koráb, zdaleka přiváží pokrm. Ještě za noci vstává, připravuje jídlo své rodině, stravu svým služkám. Obhlíží pole a získá ho, z výtěžku svých rukou sází vinici. Statečností si opásává boky a svoje ramena tuží. Pociťuje, že její snaha je výnosná, v noci jí nehasne lampa. Svýma rukama sahá po kužel i, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Nebojí se o svůj dům, když sněží, vždyť dvojmo jsou oblečeni všichni z jejího domu. Zhotovuje si přikrývky, oděna je v kment a purpur. Její manžel je u brány ve vážnosti, když zasedá s předními muži města. Tká a prodává jemná roucha, opasky dodává kupci. Zdobí se silou a vážností, s úsměvem hledí vstříc budoucnosti. V moudrosti otvírá svoje ústa, na jazyku má laskavé poučení. Bdí nad chováním své rodiny, v zahálce nejí svůj pokrm. Její synové se dostávají na přední místa, a proto ji chválí, též její muž, a proto jí žehná: „Zdatně si vede mnoho žen, ty však je předčíš všechny!“ Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.   Přísl 31,10-31
 

zdroj obrázku: www.zonerama.com/Seraf1

    Ježíš v Novém Zákoně svým postojem k ženám tento pohled Starého Zákona nesdílí a chová se k nim s velikou úctou a pochopením. Nastoluje tak znovu rovnost muže a ženy. Apoštol Pavel pak Kristův pohled na muže a ženu shrnuje do slov:

    Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.   Galatským 3,28-29

    Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.   1Kor 12,12-14

A zároveň mluví o jejich vzájemné závislosti:

    V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu - všecko pak je z Boha.   1 Korintským 11,11-12

    Nicméně i v Pavlových listech lze najít pasáže, které špatně pochopeny - evokují příklon ke starozákonnímu chápání. Postavení a roli ženy v Božím plánu je církev ve svém učení zdá se ještě hodně dlužna. Potřebu změny v pohledu na ženu a její poslání lze silněji sledovat v církvi již od II. Vatikánského koncilu: 
 
    "Nastává hodina, a již nastala, kdy se plně rozvíjí povolání ženy, hodina, kdy žena získává ve společnosti možnosti, vliv, vyzařování, jakých dosud nedosáhla. Proto ve chvíli, kdy lidstvo prochází tak hlubokou proměnou, mohou ženy, osvícené duchem evangelia, pomoci lidstvu, ohroženému úpadkem"   Poselství koncilu ženám (8.12.1965)
 
    "Žena je silná vědomím svěřené úlohy, je silná skutečností, že Bůh ji svěřuje člověka, vždy a všude..."    Jan Pavel II. Mulieris dignitatem
 
   Jako nabídku k inspiraci zde  připínám odkaz na křesťanský časopis pro ženy TABITA (z protestantského prostředí), který je dle mého soudu moc hezky vedený. Pro dospívající děvčata je už několik let vydáván časopis IN - dívčí svět (časopis pro dívky s vlastním názorem).
 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)