Základní modlitby


OTČE NÁŠ

- je základní modlitbou křesťanů, kterou nám odevzdal sám Ježíš (Mt 6,9-13;Lk 11,2-4). Je v ní obsaženo vše, oč je třeba prosit. Zároveň je mocnou modlitbou za osvobození, protože nám vyprošuje vše, co ke svobodě ducha vede. Navíc v poslední větě přímo prosíme o zrušení působení Božích nepřátel v našem životě. Katechismus katolické církve o tom píše:

    Zlo v této prosbě není něco abstraktního; označuje naopak osobu satana, zlého ducha, anděla, který se protiví Bohu. „Ďábel“ [„dia-bolos“] je ten, který „chce překážet“ Božímu úradku a jeho „dílu spásy“ dovršenému Kristem. KKC 2851

a dále:

    Když prosíme, abychom byli osvobozeni od zlého, modlíme se zároveň o to, abychom byli zbaveni všeho přítomného, minulého i budoucího zla, jehož je ďábel původcem a podněcovatelem. V této poslední prosbě církev přednáší Otci všechnu bídu světa. Církev zároveň s osvobozením od všeho zla, jež doléhá na lidstvo, naléhavě prosí o cenný dar míru a o milost vytrvalého čekání na Kristův návrat. Když se takto modlí, předjímá v pokoře víry sjednocení všech a všeho v tom, který má „klíče od smrti a podsvětí“ (Zj 1,18), „ten, který je a který byl a který přijde, Vševládný“ (Zj 1,8): „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“ KKC 2854
 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé je království, i moc, i sláva navěky. Amen.

ZDRÁVAS MARIA

- je sestavena jednak z andělova pozdravu Marii při Zvěstování (Lk 1,28) a Alžbětina požehnání Marii při její návštěvě u Alžběty (Lk 1,42) a jednak ze starodávného modlitebního dodatku z 15.století. Ďábel a zlí duchové se Panny Marie velmi bojí, protože byli skrze její roli v dějinách spásy a její spojení s Kristem poraženi, jak Bůh předpověděl už skrze proroka Izaiáše (Iz 7,14)   Více zde.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

VYZNÁNÍ VÍRY neboli CREDO

- je souhrnem pravd, které tvoří základ naší víry. Zároveň však je jejich mocným vyznáním a tedy potažmo i zřeknutím se všech bludů a herezí, které se snaží víru v Trojjediného Boha křesťanů pokroutit nebo zeslabit, a Credu odporují. Můžeme se ho tedy modlit s vroucím srdcem a pevným odhodláním od pravd o Bohu a jeho díle neustoupit. Také takto se stavíme do duchovního boje proti nepřátelům naší víry a spásy (srv. 1Petr 5,8-9)

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.

Vyznání víry  Nicejsko-konstantinopolské (nicejsko-cařihradské)

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Duch Svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)