Pomoc svatých

čili - PŘÍKLAD I PŘÍMLUVA SVĚTCŮ

    Vždy nám pomůže, když víme, že si někdo procházel tím, čím my, nebo že tím už úspěšně prošel. V naší katolické tradici nám kromě příkladu Pána Ježíše velmi pomáhají také příklady těch, které církev prohlásila za "svaté". Věříme, že v jejich životě se určitým konkrétním způsobem projevoval Ježíš Kristus a že tak v životě toho konkrétního světce intenzivněji "žil mezi námi" (srv. Gal 2,20). Zde chceme uvádět ty světce, o nichž víme, že se v jejich životech také projevovaly útoky Zlého (i když pochopitelně žádný svatý nezůstal těchto útoků ušetřen). Svým příkladem a také přímluvou nám mohou být v duchovním boji velkou pomocí.

- Panna Maria, Matka Boží - církev ji po staletí uctívá jako Ženu a Pannu, novou Evu, ze které vyšel potomek - Immanuel, a rozdrtil hlavu hadovi (srv. Gn 3,15, Iz 7,14). Ze zkušeností modliteb za osvobození jednoznačně plyne, že se jí zlí duchové velmi bojí. Také mystikové a světci, kteří často byli vystaveni útokům démonů svědčí o moci Matky Boží nad nimi. Za všechny odcituji francouzskou mystičku Martu Robin (1902-1981), služebnici Boží, která žila ochrnutá 53 let na lůžku, každý týden prožívala na sobě Ježíšovo umučení, objevovala se jí stigmata, řadu let žila jen z Eucharistie, měla dar kardiognose a také zažívala démonické útoky:

    V jejím umučení jí Panna Maria přicházela na pomoc, hlavně ve chvílích, kdy útočil démon: "Když se objeví Maminka, vůbec nic s ní nezmůže. Nic. Je tak krásná, nejen tváří... Nemá nad ní žádnou moc. Žádnou. Když se objeví, kdybyste viděli ten úprk, ten pád všech démonů, kteří se navzájem přou, jeden druhého nenávidí. To je podívaná, to je frmol!"  Bernard Peyrous - Život Marty Robinové, s. 186 (KNA 2014)

- sv. Marie Magdaléna - učednice Krista, byla Pánem Ježíšem osvobozena od démonů a stala se jeho učednicí

- sv. Antonín Egyptský - poustevník, jeho životopis se stal základní mnišskou příručkou pro duchovní boj

- sv. Benedikt z Nursie  - opat, zakladatel benediktinů, skrze život v samotě se naučil čelit mnoha pokušením a zkušenosti předával svým spolubratřím

- sv. Prokop - benediktinský opat, poustevník, podle legend vyhnal z jeskyně démony a usadil se tam. Bývá znázorňován s ďáblem na řetězu

- sv. Kateřina Sienská - dominikánská terciářka, v její blízkosti byli osvobozováni lidé sužovaní zlými duchy

- sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše - bosá karmelitka, byla po určitý čas stižena posedlostí

- sv. Eustochia Calafato (životopis jen v italštině) - klariska, žila asketickým životem, který provázely zázraky, nekončící ani její smrtí. Dodnes se její tělo nerozpadlo, je vzývána v těžkých situacích

- bl. Eustochia Bellini - řeholnice, dcera benediktinky a šlechtice, od svých 7-mi let až do smrti v 25-ti letech posedlá, ochránkyně sužovaných od zlého, patronka exorcistů

- sv. Gemma Galgani - mystička, nosila Kristovy rány (stigmata), byla napadána i fyzicky trápena zlými duchy

- sv. Jan Maria Vianney - kněz, byl sužován různými formami zastrašování od zlých duchů

- sv. Pio z Pietrelciny - kapucínský kněz, nosil Kristovy rány a byl napadán i fyzicky trápen zlými duchy

- sv. Marcelin a Petr - Marcelin kněz, Petr exorcista (tehdy předstupeň kněžství), oba mučedníci, pro svůj význam zařazeni do Římského kánonu

- bl. František Palau - bosý karmelitán, věnoval se psychicky i fyzicky postiženým, modlil se za osvobození

- sv. Vincenc Pallotti - kněz - zakladatel palotinů, vykonával službu exorcisty

- bl. Marie Bolognesi - laička, 2 roky trpěla posedlostí (zemřela v r.1980)

- sv. Jan Bosco - kněz - zakladatel salesiánů, sužován od příchodu do Valdocca řadu let, zvl. při psaní salesiánských pravidel

- sv. Dympna - irská mučednice v 15-ti letech, patronka duševně nemocných a posedlých. Na jejím hrobě byli zázračně uzdravováni epileptici a duševně choří.

- bl. Bartolo Longo - ženatý laik, bývalý spiritista a satanista, advokát, šiřitel modlitby růžence. Pečoval o sirotky a vězně.

- sv. Maxmilián Kolbe - kněz a řeholník, mimo jiné se také modlil za obrácení svobodných zednářů a oslovoval je. I za tím účelem založil Rytířstvo Neposkvrněné. Zemřel vyhladověním náhradou za spoluvězně v Osvětimi.

- pochopitelně je mocné také vzývání našich křestních či biřmovacích patronů, i jiných světců, které známe, nebo k nim máme nějak blízko. Jim jsme byli svěřeni, a vzali si nás zvláštním způsobem "na starost".

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)