Pokřivený pohled na člověka a sexualitu

    Lidská sexualita je velikým, krásným, avšak také velmi křehkým darem Božím. Skrze ni přichází na svět nový život, skrze ni se lidé mohou obdarovávat láskou, ale skrze ni mohou také přicházet ta největší zranění nitra. Boží nepřítel dobře zná hodnotu tohoto daru a nenávidí ho. Proto se ho snaží všemožně pokroutit, pošpinit, devalvovat či padělat, a udělat z něj pouhé spotřební zboží. I to ukazuje na cenu tohoto daru (nikdo se nebude snažit padělat koruny, ale zaměří se spíše na bankovky). Záměrem Božím však bylo a je, aby se jím lidé obdarovávali a projevovali si lásku (1Kor 7,3-5). Ovšem v rámci, který určil autor tohoto vynálezu - Bůh sám.

    Jako v jiných oblastech, i zde škodí extrémy - ať už tabuizování a puritánství, tak i uvolněnost a bezhraničnost. Sexualita je příliš drahým a vzácným darem na to, abychom ji nechali poškozovat nešetrným zacházením a nedbáním na pokyny "autora" - Boha. Cílem působení našeho nepřítele v této oblasti je hlavně zbavit nás vědomí naší důstojnosti, vědomí naší jedinečné hodnoty a důvěry v Boží lásku. Zde se budu snažit uvádět vyvážené pohledy a názory, které nám mohou pomoci si cenu tohoto daru uvědomovat a chránit ho.

Nový katechismus odkazuje na Boží záměr s člověkem - učinit ho obrazem sebe sama - tedy obrazem společenství lásky:

    „Bůh je láska a prožívá sám v sobě tajemství osobního společenství lásky. Když tvoří Bůh člověka podle svého obrazu …, vkládá do lidské přirozenosti také mužské a ženské povolání a zároveň i schopnost a odpovědnost k lásce a společenství.“ „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27); „ploďte se a množte se“ (Gn 1,28); „ v den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk“ (Gn 5,1-2). KKC 2331

Zároveň také si je vědom závažné role sexuality v lidském životě a také nutnosti její integrace do celé naší osobnosti:

    Pohlavnost ovlivňuje všechny stránky lidské osoby v jednotě jejího těla a její duše. Týká se zvláště citů, schopnosti milovat a plodit a všeobecněji způsobilosti navázat vztahy společenství s druhými. KKC 2332

    Každý člověk, ať muž či žena, musí uznat a přijmout svou vlastní pohlavnost. Tělesné, mravní a duchovní odlišení i vzájemné doplňování je zaměřeno na dobro manželství a na rozvoj rodinného života. Harmonie dvojice i společnosti zčásti závisí na způsobu, jakým se mezi pohlavími prožívá vzájemné doplňování, potřeba vzájemné pomoci a opory. KKC 2333

    „Sexualita, při níž se muž a žena navzájem darují úkonem, který je vlastní a vyhrazený manželům, naprosto není něco čistě biologického, ale týká se nejvnitřnějšího jádra lidské osoby jako takové. Uskutečňuje se opravdu lidským způsobem jenom tenkrát, když je začleněna do lásky, s jakou se muž a žena sobě navzájem až do smrti bezvýhradně zavazují.“ „Tobiáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře: ‘Sestro, vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu.’ Vstali a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy. Tobiáš začal slovy: ‘Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: »Není dobré, aby člověk byl sám. Učiňme mu pomoc jemu rovnou,« Hle, neberu si tuhle svou sestru pro smilnění, nýbrž veden věrností. Přikaž, abych došel smilování já i ona, abychom se dožili stáří.’ A oba řekli: ‘Amen, amen.’ Pak se uložili k spánku té noci“ (Tob 8,4-9). KKC 2361

    "Nemůžeš volně nakládat s poklady radosti, které máš zapečetěné v nitru, a které není dovoleno odemknout dřív, než přijde jejich chvíle"  Antoine de Saint Exupery - Citadela CXXIV

PŘEDMANŽELSKÁ ČISTOTA

    Mladí lidé se často ptají po důvodech, proč dodržovat čistotu až do svatby, když se přece mají rádi. Krásným způsobem to ve své přednášce doplněné svědectvími přibližují Jason Evert a Cristalia Padilla.

Moudré a logické argumenty uvádí také P. Louis Evely. A daly by se vyjmenovávat další. Vše je však o důvěře, že dobrý Pán chce pro člověka opravdu to nejlepší.

Bohatý materiál k této tématice z křesťanského pohledu naleznete také na  těchto slovenských stránkách. 

HOMOSEXUALITA A LESBISMUS

    K dnes velmi frekventovanému tématu homosexuality mnoho vyjádření odborníků - křesťanů nemáme. Řada je jich však již shromážděna na stránce Petice proti Zákonu adopce dětí homosexuály. Na X-Campu 2015 přednesl vyváženou a fakty podloženou přednášku psycholog a křesťan Marek Macák . Na tomto odkazu najdete na toto téma i na téma pornografie několik přednášek a prezentací.

Katechismus vybízí k úctě a jemnocitu vůči osobám s tímto zaměřením:

    Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká řádu, je pro většinu z nich zkouškou. Proto mají být přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži. KKC 2358

    Je zde velmi důležité rozlišovat homosexuální cítění od homosexuálních skutků. Ne každý homosexuál či lesbická žena praktikuje homosexuální pohlavní život. Původ homosexuality je dosud nejasný (i když se v médiích často tvrdí, že je pouze a jednoznačně vrozená). Konkrétní osoba za svou orientaci nemůže. Takoví lidé jsou jistě zvláštním objektem Boží lásky, jelikož jejich cesta je poněkud těžší a Bůh jako zdroj všeho ryzího otcovství i mateřství zahrnuje zvláštní péčí každé své zkoušené dítě. Svou orientaci si sami nevybrali, a zraňující odsouzení, ke kterému nemá mnoho lidí daleko, jen prohlubuje už tak hluboké vnitřní rány. Více solidních současných autorů označuje za kořen homosexuality absenci zdravé rodičovské lásky (Leanne Payneová, Gabriele Kuby,...). Je úkolem i nás křesťanů snažit se tyto bratry a sestry pochopit, nikoliv šmahem odsoudit. Medvědí službu zde sehrávají předsudky, strach, špatné či nedostatečné informace nebo prostě farizeismus. Ježíš má jistě pro každého z nich svůj plán, a možná i mne zve k tomu, abych někomu takovému byl oporou v jeho naplňování. Minimálně bychom je měli doprovázet svou modlitbou.

    "Drtivá většina lidí s homosexuálními sklony nezastává názory, které v médiích a v politice šíří mocná lobby gayů či LGBT aktivistů", prohlašuje Jean Pierre Delaume Myard v článku na Radio Vaticana. 

    Podobně se vyjadřuje i mluvčí homosexuální organizace HOMOVOX Nathalie de Williencourt: "Ve Francii nás cenzurují, naslouchají jen homolobby z LGBT, jen oni vystupují v médiích, ovšem většina homosexuálů nesouhlasí, aby vystupovali v jejich jméně. My jsme si je nezvolili! Oni nás nemají co reprezentovat." Některá její další vyjádření a vyjádření dalších lidí zastupujících skutečné zájmy homosexuálů najdete zde.

    Jiný pohled, než je pohled LGBT, nabízí také slovenský web Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

    Na Slovensku také existuje občanské sdružení PRIESTOR PRIJATIA, které si klade za cíl vytvářet skupiny k podpoře, povzbuzení a doprovázení lidí s jinými než heterosexuálními sklony. Snaží se také podávat pravdivé a objektivní informace o této oblasti. Je zde video Tretia cesta, které je sestaveno ze svědectví lidí s těmito sklony, a ačkoliv působí trochu dojmem reklamy na katolickou církev, obsahuje cenný vhled do cítění a životních peripetií těchto našich bratří a sester. A je svědectvím o tom, že v této církvi tito lidé našli svůj domov. Z některých výroků: "Všichni potřebujeme intimitu v našich životech. Bohužel intimita je často chápána jen jako sex, stala se synonymem sexu, a přitom není. Intimita znamená "do mne vidět" (Intimacy - In to me see). Chceme být poznáni a milováni v našem nejhlubším nitru a zároveň chceme poznat a milovat druhé v jejich nejhlubším nitru. Můžeme tedy mít mnoho sexu a žádnou intimitu, ale můžeme mít mnoho intimity bez sexu." "Neříkejte mi pěkné lži, chci jen to, co je pravda."

    V Itálii nabízí duchovní a psychologickou oporu homosexuálům v těžké situaci sdružení „Courage Italia“. Spolu s Papežským institutem Jana Pavla II. pořádalo v březnu 2016 formační den zaměřený na pastoraci lidí, kteří jsou přitahováni osobami téhož pohlaví. Motto dne znělo "Žít pravdu v lásce“.

    Převážně v Americe, ale i v jiných státech světa působí křesťanské sdružení DESERT STREAM MINISTRIES, které nabízí programy pro léčení ran ve vztazích mezi muži a ženami, a také ran v oblasti sexuality. Spolupracují také s dalšími organizacemi ve světě, které se zabývají poctivou snahou pomoci lidem s těmito problémy. Důležitá je však silná motivace: chtít najít kořeny svých ran a otevřít je před Bohem. A nechat se Jím vést, aby mi ukázal, jak nakládat s tím těžkým, co v sobě objevuji. Sem homosexualita a další podoby zraněné sexuality samozřejmě patří.

    Bylo by žádoucí, aby v každé diecézi byl pastorací homosexuálně orientovaných lidí pověřen ke konsultacím nějaký člověk a tito lidé se na něj mohli obracet. Bohužel tuto službu nabízí zatím pouze ostravsko - opavská diecéze.

PROHLÁŠENÍ ČBK K MANŽELSTVÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

Vyjádření P. Mariána Kufy k homosexualitě

    Zde, i v dalších oblastech platí věta, kterou citoval Marek Macák, a která poukazuje na naši závislost na Bohu, a zároveň i na neochotu ji přijmout:

POKUD SE NĚJAKÝ PROBLÉM VYSKYTUJE MOC ČASTO A NEUMÍME JEJ ŘEŠIT, PROHLÁSÍME HO ZA NORMU.

PORNOGRAFIE

K tématu pornografie je Katechismus jednoznačný. Píše se zde:

    Pornografie spočívá v tom, že se skutečné nebo předstírané pohlavní úkony odcizí intimitě partnerů, aby se záměrně ukazovaly třetím osobám. Pornografie uráží čistotu, protože znetvořuje manželský úkon, důvěrné darování jednoho manžela druhému. Těžce zraňuje důstojnost těch, kteří se k tomu propůjčí (herci, obchodníci, diváci), protože jeden se stává pro druhého předmětem nízké rozkoše a nedovoleného zisku. Jedny i druhé ponořuje do přeludu neskutečného světa. Je to těžký hřích. Občanské zákony mají výrobě a rozšiřování pornografického materiálu zabránit. KKC 2354

Pro úplnost je však třeba uvést také články týkající se čistoty a studu, které zahrnují i východiska pro výchovu dětí a mládeže:

    Šesté blahoslavenství hlásá: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). Slovy „čistého srdce“ jsou označováni ti, kteří uvedli svůj rozum a svou vůli v soulad s požadavky Boží svatosti, především ve třech oblastech: v lásce, v čistotě neboli sexuální počestnosti, v lásce k pravdě a v pravověrnosti ve víře. Mezi čistotou srdce, těla a víry existuje souvislost: Věřící mají věřit v články vyznání víry, „aby věříce poslouchali Boha, poslouchajíce, žili počestně, žijíce počestně, očišťovali svá srdce a očišťujíce svá srdce, chápali, co věří“. KKC 2518

    Těm, kdo mají „čisté srdce“, je přislíbeno, že uvidí Boha tváří v tvář a že mu budou podobni. Čistota srdce předchází patření na Boha. Již nyní nám umožňuje vidět věci v Božím světle, přijímat druhého jako „bližního“; dovoluje nám vnímat lidské tělo, své i bližního, jako chrám Ducha svatého, projev božské krásy. KKC 2519

    Křest uděluje tomu, kdo jej přijímá, milost očištění ode všech hříchů. Avšak pokřtěný musí pokračovat v boji proti žádostivosti těla a nezřízeným touhám. S Boží milostí dosáhne čistoty srdce:– skrze ctnost a dar čistoty, protože čistota umožňuje milovat celým a nerozděleným srdcem; – skrze čistý úmysl, který spočívá ve stálém zaměření na pravý cíl člověka: pokřtěný se snaží prostým okem ve všem hledat a konat Boží vůli; – skrze čistý pohled, vnější i vnitřní; skrze ukázněné city a obrazotvornost, odmítáním jakéhokoliv zalíbení v nečistých myšlenkách, které vedou k tomu, že se člověk vzdaluje od cesty Božích přikázání: „Pohled vzněcuje pošetilce k vášni“ (Mdr 15,5); – skrze modlitbu: „Myslel jsem, že zdrženlivost jest dílem vlastní síly; byl jsem si vědom, že ji nemám, jsa tak zpozdilý, že jsem ani nevěděl, že stojí psáno, že ‘ji dostanu jenom jako dar Boží’ (Mdr 8,21). Zajisté bys mně dal tu milost, kdybych byl lkáním svého srdce klepal na dveře tvých uší a s nezlomnou důvěrou všechnu svou starost složit na tebe.“ KKC 2520
 

    Čistota vyžaduje stud. Ten patří k podstatě umírněnosti. Stud chrání intimitu člověka. Stud odmítá odhalit to, co má zůstat skryto. Je zaměřen na čistotu, jejíž křehkost dosvědčuje. Řídí pohledy a gesta ve shodě s důstojností osob a jejich spojení. KKC 2521

    Stud hájí tajemství osob a jejich lásky. Nabádá k trpělivosti a umírněnosti při milostném styku; vyžaduje, aby muž a žena vzájemně respektovali podmínky vzájemného darování a konečného závazku. Stud je skromnost. Vnuká slušnou volbu oděvu. Zachovává mlčení nebo zdrženlivost tam, kde by se rýsovalo nebezpečí nezdravé zvědavosti. Stává se tak diskrétností. KKC 2522

    Neexistuje pouze stud citů, ale i těla. Vzpírá se například proti vystavování lidského těla k zvědavému prohlížení v jistých reklamách nebo proti snaze některých sdělovacích prostředků zachází příliš daleko při odhalování intimních věcí. Stud určuje životní styl, který umožňuje odolávat vábení módy a nátlaku převládajících ideologií. KKC 2523

    Vnější projevy studu se mění od jedné kultury ke druhé. Všude se ale jeví jako předtucha duchovní důstojnosti vlastní člověku. Rodí se s probuzením svědomí subjektu. Učit děti a dospívající studu, to znamená probouzet v nich úctu k lidské osobě. KKC 2524

    Křesťanská čistota vyžaduje očištění společenského prostředí. Vyžaduje od hromadných sdělovacích prostředků takový způsob informování, který dbá na úctu a zdrženlivost. Čistota srdce osvobozuje od rozšířeného erotismu a vylučuje podívané, které podporují chorobnou zvědavost a vytváření iluzí. KKC 2525

    Takzvaná uvolněnost mravů má základ v mylném pojetí lidské svobody. K vybudování svobody je třeba nejprve se nechat vychovávat mravním zákonem. Je nutno žádat ty, kdo jsou odpovědni za výchovu, aby mládež učili úctě k pravdě, k vnitřním hodnotám a k mravní a duchovní důstojnosti člověka. KKC 2526

Praktický dopad pornografie na lidské myšlení a cítění mapuje výzkum Dr. D.Zillmanna a Dr. J.Bryanta, jehož výsledky uvádí stránky nepornu.cz. Tyto stránky usilují zpřístupnit pravdu o pornografickém průmyslu a jeho vlivu na společnost a jednotlivce. Všímají si, že stále více stáváme "pornokulturou", kde masová média předkládají ženy a dívky jako sexuální objekty a muže a kluky podporují v sexuálně bezcitných postojích. Zároveň zde autoři citlivě a bez odsuzování nabízí pomocnou ruku těm, kdo si přiznají svou závislost a chtějí s ní něco dělat. Odcituji zde malou ukázku: "Porno je jen další způsob, jak se vyrovnat s bolestí, s úzkostí a jak se zbavovat neustálého napětí. Je to další typ závislosti, který nám hlásí, něco není v pořádku, hledej zdroj."
"Je čas se přestat stydět za své problémy a začít je řešit. Je čas nechat sebe i druhé projevit slabost."
"Jak mám tedy s pornem naložit? ...můžeme se přestat křečovitě držet toho faktu „porno je strašný problém“ a začít řešit to, na co v našem životě ukazuje. Porno nás může, jako i ostatní odchylky od „rovnováhy“, přivést hlouběji k nám samým. Můžeme se skrz jeho nepříjemnou přítomnost v našich životech vydat na cestu k sebepoznání a opravdovosti. Neomlouváme ho, ale díky pornu jako následku, najdeme vlastní, hlubší příčinu."

Stručný přehled o vlivu pornografie na člověka je možné získat z přednášky psychologa Marka Macáka, poněkud podrobněji tuto tématiku rozebírá dokument Pandémia pornografie. Bůh k sobě neustále volá všechny své ztracené děti a snaží se jim ukázat pravé hodnoty života. Jakou malou ukázku tohoto si můžete na webu Radio Vaticana přečíst článek "S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců",

GENDEROVÁ IDEOLOGIE

    Jde o komplex pohledů na člověka, jeho identitu a sexualitu, který přináší mnoho rozporuplných pohledů v chápání sebe sama a své společenské role. Jedním tvrzením např. je, že člověku jeho sexuální identita není od počátku dána, ale že si ji v průběhu svého života volí. Zastánci této ideologie už se údajně dostali při rozlišování "různých pohlavních identit" až k číslu 112...! Proti genderové ideologii vystupují četní obhájci lidské důstojnosti z řad vědců i církevních autorit (zde, pod článkem jsou odkazy na další s touto problematikou). Genderové ideologie se také dotýká Závěrečná zpráva z biskupské synody o rodině z 24.10.2015 a říká: "Výrazný kulturní problém dnes vychází najevo skrze „genderovou“ ideologii, která popírá přirozenou rozdílnost mezi mužem a ženou a jejich vzájemnost. Vykresluje pohlavně nerozlišenou společnost a vyprazdňuje antropologický základ rodiny." (čl. 8)

    Praktický důsledek těchto teorií pak vypadá například tak, že jsou přepisovány učebnice i dětské knížky, aby prý "děti nebyly od počátku ovlivňovány zažitým heterosexuálním stereotypem". Užívá se k tomu pojmu "rodové zcitlivování dětí". To se děje už od r. 2012 například ve Švédsku (zde). V Austrálii zase od r. 2010 začaly vznikat tzv. Hrdé školy, které učí, že "heterosexualita není normou" a snaží se "odstranit dominanci heterosexismu a podporovat sexuální rozmanitost". V rámci tohoto programu se mělo dohlížet také na to, aby děti na hřišti nepoužívaly dosud běžně užívaný "heterosexuální slovník", tedy užívání mužského a ženského rodu (zde). Nové znění francouzského občanského zákoníku už v r. 2012 navrhovalo, aby se zakázalo užívání slov "otec" a "matka" ve všech úředních listinách s ohledem na plánované uzákonění sňatků osob stejného pohlaví. Pokud máme správné informace, tak to tak již je, a místo otce či matky, se píše "rodič č.1" a "rodič č.2" (zde) a dokonce snad je tam již nedodržování postihováno zákonem..

    Obsáhlý a zasvěcený pohled křesťana na tuto problematiku podává německá socioložka, publicistka a překladatelka Gabriele Kuby ve své knize Globální sexuální revoluce (Kartuziánské nakl. 2014; podnadpis zní Ztráta svobody ve jménu svobody). Pokud chcete získat alespoň základní vhled, podívejte se na její přednášku, kterou měla na toto téma v Praze dne 31.3.2014

Za tradiční výchovu dětí v klasické rodině se pochopitelně staví i papež František.

V církvi se začínají ozývat hlasy po oficiálním dokumentu ke genderové ideologii, jak se jasně vyjádřil i holandský kardinál Willem Eijk.

Otevřeným listem proti genderové ideologii vystoupilo ve Spojených státech amerických 20 představitelů různých vyznání a náboženství. Mezi signatáři listu jsou biskupové zodpovídající za čtyři komise v rámci episkopátu, které se zabývají manželstvím, rodinou, náboženskou svobodou, ekumenismem a mezináboženským dialogem. List zveřejnily rovněž oficiální stránky Biskupské konference USA.

    Nesmyslnost a také nevědeckost genderové ideologie objasňuje také nová kniha italského sociologa Giuliana Guzza „Rytíři a princezny – Mužové a ženy se opravdu odlišují, a to je krásné“. (“Cavalieri e Principesse. Uomini e donne sono davvero differenti ed é bello cosí“, Cantagalli 2017). Bohužel dochází i k šikanování psychologů nevyznávajících genderovou ideologii.

GENDER V PRAXI: Útok na rodinu, která odmítla sexuální výchovu v rámci GENDER IDEOLOGIE

Příběh dcery vychované dvěma ženami lesbicky orientovanými

Důsledky uzákonění homosexuálních manželství ve Francii.

Genderové přeměny - nebezpečný trend

Bývalá LGBT aktivistka lituje indoktrinace dětí genderovou ideologií

Tyto texty už obsahují španělské učebnice pro děti ve školách:
1. Organismus je mužský nebo ženský po celý život. Ne, není tomu tak. Existují mnohé rostliny nebo zvířata, které mohou být někdy samčí, někdy samičí.
2. Muži jsou větší než ženy. To není pravda. U mnoha druhů ryb jsou samičky větší než samci.
3. Samičky rodí, samečkové ne. To není pravda. Existují samičky, které vkládají vajíčka do vaku samečka a ten je potom dochová a porodí. Například mořský koník.
4. Samičky a samečkové se fyzicky liší. Ne, u některých druhů se zdají být zcela identické, totožné.
5. Sameček má penis a samička produkuje mléko. Ne, samičky hyeny mají stejné ústrojí jako penis u samečků a samečkové některých druhů netopýra mají prsní žlázy produkující mléko.
6. Samečkové ovládají samičky. Ne, u některých druhů samičky ovládají samečky. U jiných druhů se rozhodují oba dva, že se spáří.
7. Samičky dávají přednost životu ve dvojicích, samečkové ne. Ne, u některých druhů nechtějí ani samečkové ani samičky žít ve dvojici.
(převzato z přednášky španělského psychologa a psychoterapeuta Iňaki Guerrera) Svět zvířátek je opravdu pestrý... Jen jsem zvědav, co všechno se od něho ještě chceme učit, ignorujíce svou rozumovou i emoční výbavu... (Ale například skutečnost, že labutí páry si zůstávají věrné po celý život, jsem jako příklad k následování moc často uváděn nezaznamenal) 

Další odkazy a dokumenty zabývající se problematikou Genderu a s ním spojenou Istanbulskou úmluvou 

Petici proti zákonu o adopci dětí homosexuálními páry můžete podepsat zde.


BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)