Za rodinu

Katechismus se o rodině vyjadřuje takto:

    Křesťanská rodina je společenstvím osob, stopou a obrazem společenství Otce a Syna v Duchu svatém. Její plodivá a výchovná činnost je odleskem stvořitelského díla Otce. Rodina je povolána, aby se podílela na modlitbě a oběti Krista. Denní modlitba a čtení Božího slova v ní posilují lásku. KKC 2205

    Rodina je základní buňkou života společnosti. Je to přirozená společnost, v níž jsou muž i žena povoláni k tomu, aby se sobě navzájem odevzdávali v lásce a v daru života. Autorita, stálost a prožívání vztahů v lůně rodiny tvoří základy svobody, bezpečnosti a bratrství v rámci společnosti. Rodina je společenství, v němž se lze již od mládí naučit mravním hodnotám, začít uctívat Boha a správně užívat svobody. Rodinný život je uváděním do života společnosti. KKC 2207

Původcem rodiny je Bůh sám a sama o sobě je tedy velkým darem. Vážit si tohoto daru znamená také se za něj modlit - děkovat i prosit. Matka Tereza někde řekla, že "rodina, která se modlí, zůstane pohromadě". Vkládám sem tedy i modlitby za rodinu - "domácí církev" (KKC 2204) - aby naše rodiny přestály všechny bouře a nebyly jimi rozděleny, ale naopak posíleny.

Papež František sestavil před konáním biskupské synody o Rodině (říjen 2015) modlitbu za synodu ke Svaté rodině. Je to hluboký text, proto ji sem vkládám (bez pasáže zmiňující synodu) minimálně jako inspiraci.

Modlitba ke Svaté rodině /papež František/

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.
Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.
Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.
Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

 

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

 

Bože,
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi Láska a život, učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.  

Učiň,
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.
Učiň,
aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.
Učiň,
aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.
Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.
Amen.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)