MODLITBY

OTČE NÁŠ

- je základní modlitbou křesťanů, kterou nám odevzdal sám Ježíš (Mt 6,9-13;Lk 11,2-4). Je v ní obsaženo vše, oč je třeba prosit. Zároveň je mocnou modlitbou za osvobození, protože nám vyprošuje vše, co ke svobodě ducha vede. Navíc v poslední větě přímo prosíme o zrušení působení Božích nepřátel v našem životě. Katechismus katolické církve o tom píše:

    Zlo v této prosbě není něco abstraktního; označuje naopak osobu satana, zlého ducha, anděla, který se protiví Bohu. „Ďábel“ [„dia-bolos“] je ten, který „chce překážet“ Božímu úradku a jeho „dílu spásy“ dovršenému Kristem. KKC 2851

a dále:

    Když prosíme, abychom byli osvobozeni od zlého, modlíme se zároveň o to, abychom byli zbaveni všeho přítomného, minulého i budoucího zla, jehož je ďábel původcem a podněcovatelem. V této poslední prosbě církev přednáší Otci všechnu bídu světa. Církev zároveň s osvobozením od všeho zla, jež doléhá na lidstvo, naléhavě prosí o cenný dar míru a o milost vytrvalého čekání na Kristův návrat. Když se takto modlí, předjímá v pokoře víry sjednocení všech a všeho v tom, který má „klíče od smrti a podsvětí“ (Zj 1,18), „ten, který je a který byl a který přijde, Vševládný“ (Zj 1,8): „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“ KKC 2854
 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé je království, i moc, i sláva navěky. Amen.

ZDRÁVAS MARIA

- je sestavena jednak z andělova pozdravu Marii při Zvěstování (Lk 1,28) a Alžbětina požehnání Marii při její návštěvě u Alžběty (Lk 1,42) a jednak ze starodávného modlitebního dodatku z 15.století. Ďábel a zlí duchové se Panny Marie velmi bojí, protože byli skrze její roli v dějinách spásy a její spojení s Kristem poraženi, jak Bůh předpověděl už skrze proroka Izaiáše (Iz 7,14)   Více zde.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

VYZNÁNÍ VÍRY neboli CREDO

- je souhrnem pravd, které tvoří základ naší víry. Zároveň však je jejich mocným vyznáním a tedy potažmo i zřeknutím se všech bludů a herezí, které se snaží víru v Trojjediného Boha křesťanů pokroutit nebo zeslabit, a Credu odporují. Můžeme se ho tedy modlit s vroucím srdcem a pevným odhodláním od pravd o Bohu a jeho díle neustoupit. Také takto se stavíme do duchovního boje proti nepřátelům naší víry a spásy (srv. 1Petr 5,8-9)

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.

Vyznání víry  Nicejsko-konstantinopolské (nicejsko-cařihradské)

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Duch Svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

Žehnací modlitby k exorcisování vody, soli a olivového oleje. Jde o překlad latinských modliteb z Rituale Romano, které byly otištěny v knize Raula Salvucciho Zkušenosti exorcisty. Může je používat kterýkoliv kněz, aniž by musel žádat o souhlas.

Denní modlitba pro sužované zlem

Vyznávám Pane Ježíši Kriste, že jsi můj Pán a Spasitel.
Cele se odevzdávám do Tvé péče a ochrany.
Cele se Ti zasvěcuji: své tělo i duši, svou mysl, paměť, vůli, své emoce i svou fantazii.
Odevzdávám Ti celé své srdce, celý svůj život: svou minulost, přítomnost i budoucnost,
své vztahy, svou práci, svou službu, svůj majetek a svůj čas.
Ve Tvém Jménu se rozhoduji odpustit svým nepřátelům a těm, kdo mi ublížili.
Zříkám se jakéhokoliv zla a prosím Tě Pane Ježíši, abys mne naplnil mocí Ducha svatého, uzdravil a osvobodil od působení veškerého zla. Amen.

Modlitba za uzdravení a osvobození bližního (P. Elias Vella)

Svatý Otče, milosrdný Bože,
věřím, že vše splníš tomu,
kdo tě prosí ve jménu Ježíšově
a na přímluvu Panny Marie.
Sešli svého svatého Ducha na tyto své děti.
Duchu svatý, sestup na tohoto syna (tuto dceru).
Utvářej jej, naplňuj, vyslyš, použij a uzdrav jej.
Zbav jej všech nemocí, které ho sužují,
všech problémů, které v něm vyvolávají neklid.
Zažeň od něj všechny zlé duchy a vyžeň je na poušť,
kde nebudou moci škodit žádné živé duši.
Dej, ať jemu ani nikomu jinému žádný zlý duch neuškodí.
Zruš všechny kletby, prokletí a vše, co pochází od nepřítele,
nenávist, závist, nejednotu, nečistotu,
posedlost, pochybnosti, rozdělení, nemoci...
Všechno zlo spal v pekelném plameni,
aby už neškodilo jemu ani žádnému jinému tvoru,
člověku, zvířeti, domu, poli, pracovišti,
autu, stroji nebo čemukoliv, co slouží člověku.
Naplň své děti radostí, pokojem a všemi potřebnými milostmi.
Pane Ježíši Kriste, kéž tvá drahocenná krev
omyje a očistí tyto tvé děti i nás,
kéž nás ochrání a dá nám spásu.
Maria, Matko nás všech, přimlouvej se za nás.


(Třikrát "Sláva Otci")

(Elias Vella - Uzdrav mě, Pane - s.35)

Modlitby k Duchu svatému

Svatá Marie od Ukřižovaného Ježíše prožívala blízký vztah také k Duchu svatému a sestavila modlitbu, která je nejprve v její "ženské verzi" a pak upravena pro muže: Modlitby Bl. Marie od Ukřižovaného

Modlitba růžence

O velké duchovní síle a účinnosti modlitby růžence nesvědčí jenom velcí svatí církve, ale celé generace prostých věřících křesťanů. Jde o modlitbu prostou, avšak hlubokou a kontemplativní, která může být posilou prosťáčka či univerzitního profesora. Vznikl jako jednodušší náhrada modliteb žalmů pro mnišské bratry, kteří neuměli číst. Velmi ji miloval Ludvík Maria Grignion, otec Pio, Jan Pavel II., Matka Tereza, a další velké postavy církve. O historii, způsobu modlení a důvodech k modlitbě růžence se dočtete více na www.maria.cz

Modlitby k andělům

    Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou. „Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.“ Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu. KKC 336

- tyto pomocníky a ochránce jsme dostali do vínku s vírou. Čím více se však na ně budeme obracet, tím více se oni mohou angažovat v náš prospěch. Běžně jsme zvyklí jim říkat "andělé strážní". Oni se v duchovním světě velmi dobře vyznají.. Nenechme si ujít výhody tohoto "bonusu Boží laskavé péče". Navíc se každý z nás se svým andělem jednou u Boha setká.

Svatý archanděl Michael je uváděn v Písmu jako vůdce nebeského vojska, který vede bitvu proti draku a jeho andělům a zvítězí v ní (Zj 12,7-9). Proto ho vzýváme jako hlavního ochránce před útoky zlých duchů.

    Modlitba Svatý Michaeli byla sestavena papežem Lvem XIII. poté, co prožil zvláštní prožitek během mše svaté. Prý hned odešel do své pracovny, sepsal tuto modlitbu, a pak ji nařídil rozšířit po celé církvi. Modlívala se pravidelně i v našich kostelích přede mší svatou nebo po ní. Bohužel v rámci zavádění liturgických reforem II.Vatikánského sněmu se díky snaze zbavit mši svatou všech doplňujících přídavných modliteb a paraliturgických vložek stalo, že se ze společného modlitebního života farnosti či společenství vytratila i tato mocná modlitba. Pak přišla ještě její novější zmodernizovaná podoba a výsledek je ten, že se ji dnes nejsme schopni společně ani pomodlit, jelikož každý zná trochu jinou verzi (jsou už snad 3 nebo 4). To je velká škoda a je jasné, komu to nahrává... Bylo by k dobru věci, abychom všichni znali alespoň tuto níže uvedenou nejkratší verzi. Velkou pomocí také bylo její zhudebnění, které provedl P. Josef Olejník. Zpívaná verze se snadněji zapamatuje. Je možné tedy se zpívanou verzi naučit, s využitím varhanního doprovodu.

    Letos v říjnu (7.10.2018), po tradiční promluvě v rámci modlitby Angelus Domini, papež František vyzval věřící: "Všechny znovu vybízím, aby se během měsíce října denně modlili růženec a na závěr připojovali antifonu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli archanděli na odražení útoků ďábla, který chce rozdělit církev.“

Svatý Michaeli, archanděli

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

 

Anděle Boží strážce můj

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

Hudebně tuto modlitbu ztvárnila také kapela Hradišťan.

Doporučení sv. otce Pia: „Chceš-li žít v bázni Boží, když se zřekneš svých omylů, když se chceš smířit se svým Pánem, pak tě tvůj anděl povede k milostivým setkáním. Bude ti vnukat, co ti je ke spáse a bude při tobě s překvapivými myšlenkami a vnuknutími.“

    Můj anděle strážný, Bůh buď chválen, že ti mě svěřil ve své věčné moudrosti. Ať je Pán chválen za svou moc, s níž tě učinil spolupracovníkem své dobroty, své slávy a milosrdenství. Buď chválen za to, že mi tě postavil do služby své lásky. Děkuji ti, že mi stále stojíš po boku, děkuji ti za tvou oddanost, přízeň, spolehlivost a ochranu, kterou mi poskytuješ, za tvou stálost, s níž mě miluješ, a za věrnost, s níž mi sloužíš. Důvěřuji ti, že mě svou přítomností chráníš a přimlouváš se za mě. Předkládej mé modlitby před Boha Otce, na jehož tvář stále hledíš. Svěřuji ti všechna svá předsevzetí, aby Boží milostí přinášela mnoho plodů. Kráčej přede mnou, kráčej za mnou, kráčej mi po boku. Ochraňuj mne, dávej mi vnuknutí, dej, ať poznám Boží záměry a rozhodnutí. Pomoz mi je přijímat a za všech okolností uskutečňovat s „chytrostí hada a s prostotou holubice“ (srov. Mt 10,16). Chraň mě před útoky Satana a jeho démonů. Pomáhej mi, abych obstál ve všech pokušeních proti víře a proti důvěře v božskou prozřetelnost, proti pokoře, čistotě, lásce k Bohu a bližním.

Svatý anděle strážný, očisti moji paměť, chraň ji před neuspořádanými a nebezpečnými představami, před svody přicházejícími skrze moje smysly, před klamavými úklady ďáblovými, které falšují můj úsudek, uspávají mé svědomí, a předkládají mi omyl jako pravdu a zlo jako dobro. Osvoboď mě od ducha pletichářství, roztržitosti, lenivosti a sebeuspokojení.  Očišťuj mé představy a obrazy, které ve mně vyvstávají; projasni světlo mého rozumu, dej mi svou neproměnlivou radostnost při všem, co na mě naléhá tváří v tvář tělesnému a mravnímu utrpení ve světě, které Bůh ve své prozřetelnosti připouští. Přivol k tomu, že se budeš modlit se mnou nebo i místo mě tehdy, když jsem příliš zaměstnán nebo vyprahlý. Anděle Boží, nakloň se ke mně, bojuj se mnou, abych stále žil v Božím pokoji a věrně stál ve službě Boží slávě. Skrze Krista, mého Spasitele. Amen.


(Jean Pliya, Prier comme un enfant de Roi, F.-X. de Guibert, s. 158-159)

Modlitby za rodinu

Katechismus se o rodině vyjadřuje takto:

    Křesťanská rodina je společenstvím osob, stopou a obrazem společenství Otce a Syna v Duchu svatém. Její plodivá a výchovná činnost je odleskem stvořitelského díla Otce. Rodina je povolána, aby se podílela na modlitbě a oběti Krista. Denní modlitba a čtení Božího slova v ní posilují lásku. KKC 2205

    Rodina je základní buňkou života společnosti. Je to přirozená společnost, v níž jsou muž i žena povoláni k tomu, aby se sobě navzájem odevzdávali v lásce a v daru života. Autorita, stálost a prožívání vztahů v lůně rodiny tvoří základy svobody, bezpečnosti a bratrství v rámci společnosti. Rodina je společenství, v němž se lze již od mládí naučit mravním hodnotám, začít uctívat Boha a správně užívat svobodný. Rodinný život je uváděním do života společnosti. KKC 2207

Původcem rodiny je Bůh sám a sama o sobě je tedy velkým darem. Vážit si tohoto daru znamená také se za něj modlit - děkovat i prosit. Matka Tereza někde řekla, že "rodina, která se modlí, zůstane pohromadě". Vkládáme sem tedy i modlitby za rodinu - "domácí církev" (KKC 2204) - aby naše rodiny přestály všechny bouře a nebyly jimi rozděleny, ale naopak posíleny.

Papež František sestavil před konáním biskupské synody o Rodině (říjen 2015) modlitbu za synodu ke Svaté rodině. Je to hluboký text, proto ji sem vkládám (bez pasáže zmiňující synodu) minimálně jako inspiraci.

Modlitba ke Svaté rodině /papež František/

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.
Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.
Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.
Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

 

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

 

Bože,
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi Láska a život, učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.  

Učiň,
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.
Učiň,
aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.
Učiň,
aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.
Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.
Amen.

 

Modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození

Pane Ježíši Kriste,

pro lásku, se kterou jsi přišel, abys nás zachránil,
ujmi se mne s jemností a něžností,
které jsi schopen jen Ty sám.
Vlož prst na místa od tebe vzdálená
a tobě nevydaná!
Dej mi odvahu postavit se každému zlu
v důstojnosti dětí Božích
vykoupených z otroctví hříchu.
Pomoz mi rozlišit dobro od zla
a rozvaž mne z každého otroctví,
které mne poutá.
Zasáhni hluboko do mé osobní historie,
až tam kam nedohlédne má vzpomínka,
ani paměť srdce.
Uzdrav mé city,
které mi brání zcela se vydat tobě do rukou
a dát ti všechny klíče od domu vlastního nitra!
Tebou chráněn/a a Tebou veden/a
ať projdu k plnosti nového života
a ať již dnes ve svém srdci zakusím,
jak je dobré a utěšené, když ty jsi můj jediný Pán,
všechno ve mně je tobě podřízeno,
a já jsem plný/á Tvé lásky, dobroty a krásy

Amen.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)