Rozlišování

    Velmi důležitou roli v životě křesťana tvoří tzv. "rozlišování duchů" - tedy rozlišení toho, odkud ("z které strany") ta či ona myšlenka, nabídka či pozvání ke konání přichází. Obě dvě strany, dobrá i zlá, se totiž o nás neustále uchází. Je to velké téma a není jednoduché, otec Špidlík píše, že tento problém zaujímá jedno z nejpřednějších míst v duchovní literatuře (Spiritualita křesťanského východu - s.291). Nicméně přece jen zde chci uvést alespoň pár bodů, které mohou pomoci rozlišit, kdo za tou či onou nabídkou může stát a tedy jak se k nim postavit. 
 
    Potřebu rozlišovat duchy zmiňuje už apoštol Jan: "Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." A hned dodává: "Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě." (1Jan 4,1-3). To se tedy primárně týká situace, když rozlišujeme, zda určité nové učení, směr či učitel je ve shodě s Trojjediným Bohem či nikoliv. Duch Svatý vybavuje proto svou církev také darem rozlišování duchů (1Kor 12,10).
    Avšak v životě potřebujeme sami pro sebe mnohokrát rozlišit, kterou cestou se dát, abychom naplnili Boží vůli. Proto je důležité před rozlišováním závažnějších věcí se obrátit s prosbou o pomoc na Ducha Svatého, např. takto: 
 
Duchu Svatý, ty zkoumáš všechno, i hlubiny Boží, 
pomoz mi dobře poznat a také naplnit Boží vůli. 
Dej mi svou moudrost, rozlišování, radu, sílu, světlo, poznání i pokoru, 
abych poznal, kam mne Bůh vede a nechal se vést. Děkuji ti za to. Amen
 
Jak tedy slyšet Boží hlas a rozpoznat Boží vůli? Zárukou dobrého rozlišení je:
- pravidelný život modlitby
        - usilovat o čisté svědomí, tedy o život v přátelství s Bohem (milost posvěcující)
        - alespoň občas číst Písmo svaté
        - brát vážně Desatero
        - všímat si událostí v mém životě - i skrze ně Pán působí a mluví
        - ptát se, co cítím v srdci jako ty nejhlubší touhy
        - brát vážně názor těch, jichž si vážím - autorit
        - všímat si, jak to vidí ti, co si váží mne - přátelé
        - ptát se, zda jsem v té věci už vykonal to, co mi Pán řekl předtím
        - chtít opravdu uvést do života, co se od Něho dozvím
        - umět se ztišit, naslouchat, a čekat
 
    Jako první rozlišovací nástroj nám dal Pán zdravý selský rozum. Po modlitbě k Duchu Svatému je třeba tedy realisticky zvážit všechny okolnosti i varianty rozhodování, a volit to, co je rozumné a moudré, a ve shodě s Božími přikázáními. A svůj závěr pak Bohu předložit: 
Pane, vše jsem zvážil, asi půjdu touto cestou, chceš-li mne vést jinam, dej mi to, prosím, poznat. 
 
    Znamením dobrého rozlišení bývá vnitřní pokoj. Boží nepřítel naopak často velmi "tlačí na pilu" a snaží se navodit dojem "teď nebo nikdy", "taková příležitost už nikdy nebude", "není čas na dlouhé rozmýšlení" a podobně.
 
´Nejdůležitějším kriteriem rozlišování je to, které nám odkázal v evangeliu sám Ježíš: „Strom se pozná po ovoci“ (Mt 12,33)´ píše k tomuto tématu Vojtěch Kodet a nabízí obšírnější pohled na tuto tématiku
 
Několik zásad k rozlišování mezi hlasem Božím a pokušitelovým přednesl ve své promluvě nedávno také papež František.
 
 

  VAROVÁNÍ PŘED NĚKTERÝMI PROJEVY V BETHEL CHURCH   

    V souvislosti s Duchem Svatým a jeho dary zde musím upozornit na jev, který se začal objevovat v různých probuzených sborech, a bývá nazýván jako "infiltrace církve okultismem" nebo "démonická infiltrace do církevních organizací". Jde o projevy, které jsou vydávány za projevy Ducha Svatého, ovšem s Duchem Božím opravdu nemají  nic společného... Projevy tohoto druhu znám dobře ze své služby modliteb za osvobození, kdy se jimi opravdu projevují démonické bytosti. Ďábel bývá nazýván "opicí Boží" a často rád napodobuje Boží díla a tedy i projevy Ducha Svatého, aby člověka zmátl. Následující odkaz je na webové stránky, s jejichž celým obsahem se rozhodně neztotožňuji. Nicméně videa zde shromážděná jsem nikde jinde takto pospolu nenašel, proto sem vkládám tento odkaz. Je alarmující, jak snadno se člověk nechá zmanipulovat ... Projevy, které zde můžete shlédnout (a varuji před tím slabší povahy; nicméně pro podložené varování je důležitá možnost vlastního posouzení) se týkají modlitebních shromáždění tzv. Bethel Church nebo sborů s touto církví spojených. Podtrhuji, že opravdu neznám celou problematiku kolem Bethel Church a neříkám tím, že vše, co z ní pochází, je špatné. Nicméně když vidím tyto projevy označované za projevy Ducha Svatého, rozhodně musím vyslovit nesouhlas a důrazné varování. K tomuto tématu se jednou na mezinárodní konferenci služby uzdravení a osvobození (IAD), konané v polské Czestochowe, vyjádřil jezuita Alexander Posacki, SJ:  "Duch Svatý nepřináší nic, co by bylo proti důstojnosti člověka". Slyšel jsem to tehdy osobně a plně se s tím ztotožňuji. Bůh nikdy člověka neponižuje, a to ani tehdy, když ho usvědčuje z hříchu nebo volá k pokání. Pokud tedy někdo považuje za projevy Ducha Svatého to, co lze vidět na videích z odkazu výše, určitě se mýlí (Rozhodně není od Ducha Božího projevování se zvířecími hlasy či gesty, válením se po zemi, šíleným nekontrolovatelným třesením, či ponižujícím záškuby těla. Také ztrátu kontroly nad tělesnou rovnováhou či pochybné záchvaty smíchu, které jsou označovány za tzv. "opilost duchem", nemůžeme považovat za autentický projev Ducha Božího. Ano, někdy dochází pod vlivem Ducha Svatého i k tomu, že člověk se sesune k zemi, ale následkem je "spočinutí v Duchu" - tedy zažívání radosti, pokoje a blaženosti Boží). Kéž toto upozornění vede k bedlivějšímu rozlišování vlivů, které by se mohly dostat i do naší země a otrávit ji vlivem okultismu maskovaného pod "zdánlivými dary Ducha svatého".

Chraň nás Pane Ježíši Kriste od veškerého zmatení a démonických podvodů...


PŘIJĎ DUCHU SVATÝ!

 
 
 
 

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)