Novinky

Já jsem s vámi

 

Nebojte se!

Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. 

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Ježíš Kristus z Nazareta, Syn Boží

 

EvangeliaJe mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. Nebojte se! Hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 Evangelia

Celý článek

Nabídka pomoci

    Česká maltézská mládež nabízí pomocJsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy - v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. 

Krizová linka sociální pomoci
 
    Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: praha@praha.charita.cz. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrovány na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.
 

Díky za ně, i za všechny, kteří obětavě nasazují síly, kde je potřeba v této náročné situaci. Pán jim žehnej...

Praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí: JAK ČELIT STRACHU

POMOC BOŽÍHO SLOVA

    Pro tuto náročnou zkoušku této doby jsem se pokusil vybrat pár textů z Božího Slova, která nám mohou pomoci v těžkých chvílích. Texty jsem vybral převážně z nabídky, kterou má na svém webu Mezinárodní svaz Gedeonů.  Je dobré předtím poprosit Ducha Svatého, aby se dotkl mého srdce tou pasáží, která je právě pro mne. Je možné si je také pomalu pročítat všechny, či k některým se vracet opakovaně. Slovo Boží je naším pokrmem na cestu i lékem na naše rány. Je často také světlem, které osvítí zapomenutou pravdu. Ovšem co povzbudí jednoho, nemusí povzbudit druhého. Proto si vyberte ty texty, které vás povzbuzují, a dávají odvahu, naději a útěchu. Je možné si také text přímo najít v Bibli a přečíst si ho v širších souvislostech. 

MIMOŘÁDNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V SITUACI KORONAVIROVÉ KRIZE

 

Celý článek

Modlitba za ochranu pro svět, zvláště pro rodiny

    Dnes nám z různých stran přišly do konventu zprávy o společné večerní modlitbě křesťanů (původ je zřejmě v katolickém prostředí) za ochranu pro svět před epidemií nového viru, za jeho zastavení, a také za ochranu rodin (a je možné dodat: za ochranu před panikou z epidemie). Vyvěšuji to sem, protože vidím jako důležité v této postní době zintenzivnit naše modlitby za celý svět, za obrácení se zpět k Bohu, a to tedy nejen v dnešní večer. Ať už se zapojíme do této podoby modliteb nebo zvolíme jinou formu, vše se počítá. 

"Křesťané se mezinárodně zmobilizovali a všude po světě si posílají sms, že dnes 11.3. se všichni, kteří chceme, ve 20,00 hodin sjednotíme v modlitbě slavného růžence a dále Korunky k Božímu milosrdenství za zastavení epidemie koronaviru a též za ochranu našich rodin v širším slova smyslu. K modlitbě připojíme zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Jak uznáte za vhodné šiřte výzvu dál."

V našem konventu bratří i nadále pokračujeme v této denní modlitbě Sv. Růžence a Korunky za zastavení epidemie a za všechny, na které jakkoliv doléhá. Tento úmysl také denně vkládáme do mše svaté. Kromě jiných způsobů vidíme modlitbu jako jeden z nejúčinnějších nástrojů pomoci pro celý svět v této těžké situaci. 

TROCHU JINÝ POHLED NA EPIDEMII KORONAVIRU

MŠE SVATÉ ON-LINE NA INTERNETU

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,

který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí

v této obtížné době plné dezorientace a obav

v mnoha místech Evropy i světa

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost hlavám státu,

dej sílu a odměnu našim lékařům,

zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky,

ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!

(převzato z webu vira.cz)

 

Celý článek

Změnil si pohlaví. Teď toho lituje

    Dovoluji si zde upozornit na možnost vyslechnout si osobní Svědectví Walta Heyera, který prošel změnou pohlaví, načež se vrátil zpět k tomu původnímu. Jeho svědectví bude možné vyslechnout už zítra 10.3.2020 v Praze u bratří a sester Baptistů na Vinohradské 68 v 18h, postupně pak v Liberci, Ostravě a Třinci. V rozhovorech na youtube říká (zatím pouze v angličtině), že jsou to stovky mladých lidí, kteří v současné době prožívají zklamání ze změny pohlaví a touží se vrátit zpět, protože změna nenaplnila jejich očekávání.

Walt Heyer - kulatý stůl nad problematikou transgenderu

Webové stránky Walta Heyera: www.sexchangeregret.com

Celý článek

Přijďte blíže k Bohu...

    Dnešní Popeleční středou vstupujeme do doby postní, doby vnitřní přípravy na Velikonoční svátky. Při nich máme obnovit své vyznání v Boží zachraňující lásku, rozhodnutí následovat Krista a nechat se vést Jeho Svatým Duchem. V dnešní modlitbě Ranních chval jsme byli vyzváni modlit se k Bohu: Prosme ho pokorně, aby v těchto dnech spásy očistil naše srdce Duchem Svatým a upevnil nás v lásce. A o to jde. Udělat místo lásce. A možná právě v té oblasti, kde mi to vůbec nejde. Takovou máme každý, a asi ne jen jednu... Která to je? Ptej se Ducha Svatého, ten to ví úplně přesně. A kdybys i přesto nevěděl, začni prosit za tu oblast, kde víš, že se ti moc nedaří. Nechme se k tomuto úsilí povzbudit slovy proroky Izaiáše:

Je tohle půst, jaký se mně líbí,

den, v němž se člověk umrtvuje?

Sklonit hlavu jako rákos,

ustlat si na žínici a prachu?

Tohle nazveš postem,

dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto:

rozvázat nespravedlivá pouta,

uvolnit uzly jha,

utiskované propustit na svobodu,

zlomit každé jařmo?

Lámat svůj chléb hladovému,

popřát pohostinství bloudícím ubožákům;

když vidíš nahého, obléci ho,

neodmítat pomoc svému bližnímu?

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora,

tvá jizva se brzy zacelí.

Před tebou půjde tvá spravedlnost

a za tebou Boží sláva.

Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví,

křičet o pomoc, a on řekne: ‚Zde jsem!‘

Přestaneš-li utlačovat,

ukazovat prstem,

křivě mluvit,

nasytíš-li svým chlebem hladového,

ukojíš-li lačného,

tehdy v temnotě vzejde tvé světlo,

tvůj soumrak se stane poledním jasem.

Hospodin tě stále povede,

v nedostatku ukojí tvou touhu,

posílí tvé údy.

Budeš jako zavlažovaná zahrada,

jako (živé) zřídlo,

jehož voda nevysychá.

Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví,

obnovíš základy (zdiva) zašlých pokolení.

Budou tě nazývat: Ten, který zazdívá trhliny,

ten, který obnovuje trosky k přebývání.“

Izaiáš 58,5-12

Celý článek

+ Francis MacNutt

    Ve věku 94 let zemřel 12.ledna 2020, o neděli Křtu Páně, Francis MacNutt. Spolu se svou manželkou Judith založil křesťanskou, ekumenickou a neziskovou organizaci Christian Healing Ministries, věnující se službě uzdravení a osvobození. Několik jeho knih o této službě vyšlo i v češtině a slouží jako dobrý manuál pro tuto službu. Kéž ho Pán ho odmění za jeho službu a je milosrdný k jeho proviněním.

Celý článek

Aby svět uvěřil...

    Dneškem znovu začíná další týden modliteb za sjednocení rozděleného tajemného Těla Kristova - Církve. Prosme, nenechávejme tuto Jeho závěť nenaplněnou, prosme o jednotu všude, kde vnímáme, že schází.

Ó Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
Ty, který jsi slíbil, že s námi budeš stále.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi.
Ale naše viny nás rozdělily a nemáme sílu
podílet se společně na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tuto svou vinu
a modlíme se k Tobě,
odpusť nám a pomoz nám,
abychom sloužili cestám smíření
podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha.
Dej nám Ducha Moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajícnosti,
na přímluvy nejblahoslavenější Matky Boží
a všech svatých.
Amen.

(Modlitba Sergeje Bulgakova)

Celý článek

Komentář k Anketě o škodlivosti okultna

    Do letošních Vánoc, tedy během dosavadních 4 let existence webu v anketě týkající se negativního vlivu okultismu a esoteriky hlasovalo cca 130 účastníků hlasování. Podíl těch, kdo hlasovali pro osobní negativní zkušenost, tvořil cca 73%. O letošních Vánocích - během jediného týdne - v anketě narostl počet hlasujících na neuvěřitelných 824 účastníků. Statistika návštěv mi prozradila, že to bylo zřejmě během jediného dne.. Zajímavé je, že po tomto nárůstu obrovsky vzrostl podíl těch, kteří hlasovali pro to, že na sobě negativní účinky okultismu a esoteriky nezakusili. Opravdu zajímavé...

    Netvrdím, že neexistují lidé, kteří negativní účinky na sobě nezakusili (těch je v ateistické společnosti zřejmě hodně); proto jsem tam i tu třetí kolonku vložil. Nicméně tento způsob hlasování svědčí o tom, že zcela jistě šlo o cílenou akci, jejímž záměrem bylo minimálně vytvořit dojem, že okultismus a esoteriku považuje za škodlivou jen malé procento lidí, kteří se zajímají o duchovní život. Díky této "akci" tedy nyní anketa neposkytuje pravdivý obraz o mínění těch, kteří tyto stránky navštěvují, a proto o tom zde také píši. Svět se neboří, anketu tam dál nechávám, koneckonců jde přece o duchovní boj.. Dosavadní průběh hlasování mne však přesvědčil, že lidé, kteří se modlí, hledají pravdu a Živého Boha, většinou mají i zkušenost se škodlivostí esoteriky a okultismu. A na čí mlýn měla přivést vodu tato akce si doplňte sami...

Celý článek

Emmanuel - Bůh s tebou

    Co člověk potřebuje nejvíc, když je mu těžko, a hodně těžko, než aby věděl, že v tom není sám...? Už na počátku Bible - a to ještě před hříchem - je samotným Bohem o člověku vysloveno: "Není dobré, aby člověk byl sám" (Gn 2,18). A to platí stále. Samota člověka, umocněná izolací vyvolanou hříchem, po staletí volala po Někom, kdo by do ní přišel, a její chlad a odcizenost mírnil a léčil. A tak Bůh posílá své Slovo, Boha s námi.
    Ikdyž se vám mnohé nepovede, i když vám v srdci zůstanou řady nezodpovězených otázek, i když problémy, které řešíte, se zdají být neřešitelné, NEJSTE V TOM SAMI. Emmanuel je nám blíž, než si myslíme. Chudoba betlémského žlabu narychlo upraveného v dětskou postýlku stále tiše svědčí: Pro tebe jsem se narodil, znám tvou chudobu, s tebou chci být stále. Dejme si čas, abychom tento hlas z Betléma znovu zaslechli, a už se ho nepustili ani v celém dalším roce. To přeji a vyprošuji nám všem.

Milostiplné Vánoční svátky.

Byl člověk jako já - (GOD WITH US)

Graham Kendrick
autorizovaný překlad: Karel Řežábek


Byl člověk jako já,
stál tam, kde stojím já,
cítil, co cítím já,
on rozumí.
On křehkost moji zná,
žil v těle jako já,
ďábel ho pokoušel,
on neprohrál.

Bůh s námi je, nám blízko je,
Bůh s námi je, Immanuel.

Byl lidmi pohrdán,
týrán a popliván,
blízkými opuštěn,
on odpouští.
Muž plný bolesti
vzal naše nemoci,
svůj život položil
za život můj.


© 1988 Make Way Music
www.grahamkendrick.co.uk

Originální nahrávka ZDE

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)