Novinky

Udělejme si Křesťanský Halloween…

    Do každoroční slavnosti Všech svatých nám zbývá týden a zároveň s ním přichází také u nás stále více známý pohanský svátek Halloween. Reklamy na něj a nabídky kostýmů a dalších rekvizit plní internet i výkladní skříně už daleko dříve: smrtky, netopýři, čarodějnice, černé kočky, rozchechtané dýně. A také přichází různá křesťanská varování před účastí na tomto pohanském slavení, která mají své opodstatnění nejen proto, že se okultisté na tento svátek připravují už daleko dříve svoláváním temných sil na všechny, kdo se do toho zapojí. Ale také prostě proto, že řeč symbolů má svou sílu, a funguje zkrátka to, co napsal jeden moudrý člověk: „na co se díváme, to nás formuje“.

    Jako křesťané bychom však neměli zůstávat jen u negativního postoje a varování. Tento pohanský svátek přece vznikl právě díky naší slavnosti Všech svatých (jméno Halloween je vlastně zkratkou slovního spojení ALL HALLOW EVEN - „večer Všech svatých“). A tito svatí žili svůj život k oslavě Svatého svatých – Hospodina, jediného pravého Boha. Když se vědomě přidáváme k jejich oslavování Jediného Svatého v nebi, má to daleko větší moc, než všechny pohanské rituály. V jedné písni chval zpíváme: „před Boží svatostí ďábel pryč utíká“… a je to opravdu tak. Chvála a vděčnost při oslavování Hospodina vyhání duchovní temnoty. Místo pouhého varování před Halloweenem - udělejme si jako přípravu na naši slavnost „VEČER SVATÝCH!…“ Už dnes můžeme začít, a vyhradit si klidně jen 10 či 15 minut na to, abychom děkovali Pánu za vše dobré od Něho v tomto dni či týdnu, chválili Ho a klaněli se Mu. A zítra znovu, až do samotné slavnosti včetně… Křesťanský Halloween… A i na nás spočine Hospodinova sláva, a i my tím budeme posvěceni. A zase o trošku více tak naplníme biblickou výzvu: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2) Svíčku si k tomu také klidně můžeme zapálit, ale dávat ji do dýně opravdu není třeba… :-) 

Celý článek

Konference New Dawn

    Od včerejšího dne do neděle 25.8.2019 probíhá ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy další ročník Konference NEW DAWN (Nové svítání). Jde o katolické charismatické setkání, inspirované atmosférou charismatické konference v anglickém Walsinghamu. Připraven je bohatý program.

Celý článek

Prague Pride

    Od pondělí v Praze probíhá opět festival Prague Pride, který bude zakončen sobotním Duhovým pochodem. Odsoudit je vždy mnohem snazší, než se snažit porozumět. Určitý vhled do cítění a životních peripetií těchto našich bratří a sester nabízí video Tretia cesta. Ikdyž nesouhlasíme se všemi snahami o osvětu v této oblasti, učme se těmto lidem žehnat, jako i jejich často nesnadnému hledání, a vyprošovat jim nalezení Živé Pravdy - Krista Ježíše.

 

Celý článek

Volby do Evropského parlamentu

    Organizace CitizenGO (komunita aktivních křesťanů, kteří usilují o ochranu života, rodiny a základních lidských práv po celém světě) připravila petici, skrze kterou chtějí požádat poslance o závazek k obnově skutečných hodnot v Evropské unii. Je možné se k ní přidat svým internetovým podpisem. Minimálně takto můžeme přispět k výsledku voleb do evropského parlamentu 24.-25.5.2019. K účasti na těchto volbách nás však vybízejí v prohlášení ČBK i naši biskupové, kteří jej zakončují slovy: "Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě."

Celý článek

Jsem sám ŽIVOT

    "Já jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen..." - takto mluví Kristus k Adamovi ve starobylé homilii na Velkou a svatou sobotu, když ho přichází vyvést z podsvětí. Takto mluví ke každému z nás, kdo jsme Mu uvěřili a svěřili Mu svůj život. A proto "máme život věčný" (J3,36). Radujme se...

Celý článek

Pán volá svou církev k pokání a obnově

    Prožíváme Svaté velikonoční třídení. Myslíce na Ježíšovo utrpení, nemůžeme si je nespojovat s událostmi, jejichž sama existence těžce zasáhla každého, kdo soucítí s bezbrannými, a nevinnými, kterým je ubližováno. "Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny" napsal apoštol Pavel (1Kor 12,26). A my nemůžeme v odhalení zneužívání nezletilých či zranitelných dospělých služebníky církve nevidět těžké rány na Kristově těle, které zasáhly tyto naše trpící bratry či sestry, a i po mnoha letech stále bolí a krvácí. A také nemůžeme zůstat nečinní.

    Vyšetřování konkrétních případů je věc jedna, kéž se v nich dojde k pravdě a spravedlnosti. Prosba za odpuštění a konání pokání je věc druhá, a do této se můžeme zapojit všichni. "Jsme jedno tělo v Kristu" (Řím 12,5). Věřím, že Pán svou snoubenku církev skrze tato odhalení volá k pokání, očistě, a tedy i k obnovení její schopnosti předávat od Krista nadpřirozený život. Otec biskup Jan Vokál vyzval už od 5.neděle postní celou královéhradeckou diecézi k pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným. A vyzval každou farnost k vytvoření plánu, jak tento týden prožít. Také řeholnice naší země se modlily o Květné neděli na stejný úmysl. Vznikla také iniciativa Modlitby a půst za ČR. Nechme se jimi inspirovat k podobným akcím zvláště tam, kde je to nyní hodně aktuální.

    Tedy nesuďme, neospravedlňujme se, nechtějme sami sjednávat nápravu, volejme k Hospodinu jako hříšníci, a přednášejme Mu v modlitbě jak oběti, tak pachatele, tak všechny, kdo se budou podílet na nastolení spravedlnosti. Jedině pravda osvobozuje, ale bez lásky může také ještě více ublížit. Kéž nás tedy v těchto modlitbách vede Duch lásky, Duch svatý. Jen pod Jeho vedením pak budeme schopni účinně pomoci, když toho v těchto případech bude potřeba. A zcela jistě tak potěšíme Boží Milosrdné Srdce, které nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil.

 

Celý článek

Popeleční středa

    Dnešním dnem začínáme 40-ti denní dobu přípravy na velikonoční svátky, dobu postní. Po svém křtu v Jordánu "byl Ježíš Duchem vyveden na poušť" (Mt 4,1) a "Duch ho vodil po poušti" (Lk 4,1). Nechme se i my Božím Duchem uvést do postní doby a Jemu dovolme, aby nás vedl a provázel po cestách, které naše srdce opravdu přiblíží Bohu.

    Při této příležitosti si dovoluji upozornit na nové téma, už dlouho plánované, v oddílu Prostředky duchovního boje - POKÁNÍ.

Pro postní dobu nabízí papež František 15 jednoduchých skutků lásky - jak konkrétně projevit lásku! (zdroj bohužel neznám..)

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš)
3) Řekni druhému, že ho máš rád
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje
7) Povzbuď někoho
8) Uznej úspěchy a kvality druhého
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého)

Lepší způsob postu

1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)