Novinky

Život se zjevil...

Milí přátelé,
    přeji a vyprošuji nám všem, aby si nás Boží Beránek o těchto velikonočních svátcích zase o něco více přitáhl na své Srdce, dal se nám více poznat, a svou Svatou Krví nás očistil, proměnil a posvětil. Bůh vám žehnej. 

P. Antonín, OCarm.

 

Celý článek

Patris corde

    "Patris corde - otcovským srdcem Josef miloval Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván ´synem Josefovým´" - tak začíná papež František svůj apoštolský list Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Při této příležitosti papež také vyhlásil zvláštní rok věnovaný svatému Josefovi, ochránci Svaté rodiny, který trvá 8. 12. 2020  -  8. 12. 2021 (a v němž je také možné získávat plnomocné odpustky). 
    Zároveň nás tak papež zve, abychom se na svatého Josefa více obraceli: "Všichni mohou ve svatém Josefovi, nepovšimnutém muži, všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy. Jim všem patří uznání a vděčnost".
   Celý list Patris corde stojí za přečtení, nicméně přikládám jen další ochutnávku, v níž nám papež staví sv. Josefa před oči jako příklad víry: "Daleko ať je od nás, myslet si, že věřit znamená nacházet snadno utěšná řešení. Víra, kterou nás učí Kristus, je ta, kterou vidíme u svatého Josefa, který nehledal zkratky, nýbrž otevřeně čelil tomu, co jej potkává a přijímal za to odpovědnost".
    Za 9 dní budeme slavit Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je tedy možné a vhodné se na ni připravit modlitbou novény ke sv. Josefu. Jako nabídku zde přikládám jednu variantu této novény, více jich lze jistě najít na internetu.
 
Celý článek

Obrať nás Pane...

 
Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii charakterizováno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i v této situaci nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává. 
Izaiáš píše: "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší". Pokáním odstraňujeme tento příkrov a umožňujeme Bohu, aby o nás mohl více pečovat a žehnat nám, chránit nás před tím, co na nás po právu přichází pro naše hříchy". 
Dá se tedy souhrnně říci, že pokání uvolňuje Bohu ruce a nám srdce... A na naší odpovědi na toto volání Boží záleží i naše budoucnost, už dnes ji takto my, každý z nás, tvoříme.
Pokání má jediný cíl: Obnovu živého vztahu k Bohu, pročištění toho, co tam není v pořádku a tedy i nové poznání Božího charakteru. Tato obnova však vyžaduje i můj osobní vklad, jak říká svatopisec: Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám". Proto nás i Ježíš v dnešním evangeliu zve: "zajdi do své komůrky a mluv se svým nebeským Otcem". Kéž tedy naše postní úsilí přináší plody v těchto dvou klíčových oblastech: vztahu k Bohu, a vztahu k našim bližním (včetně sebe samého...).Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii charakterizováno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i v této situaci nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává. 
    Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii doprovázeno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás vlastně postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i právě kvůli tomu nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává.
    Izaiáš píše: "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší" (Iz 59,2). Pokáním odstraňujeme tento příkrov a umožňujeme Bohu, aby o nás mohl více pečovat a žehnat nám, chránit nás před tím, co na nás po právu přichází pro naše hříchy. 
    Dá se tedy souhrnně říci, že pokání uvolňuje Bohu ruce a nám srdce... A naše budoucnost záleží právě na naší odpovědi na toto volání, protože už dnes ji takto my, každý z nás, tvoříme.
    Pokání má jediný cíl: Obnovu živého vztahu k Bohu, pročištění toho, co tam není v pořádku. A tedy i nové poznání Božího charakteru. Tato obnova však vyžaduje i můj osobní vklad, jak říká Písmo: "Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám". Proto nás i Ježíš v dnešním evangeliu zve: "zajdi do své komůrky a mluv se svým nebeským Otcem" (Mt 6,6). Kéž tedy naše postní úsilí přináší plody v těchto dvou klíčových oblastech: vztahu k Bohu, a vztahu k našim bližním (včetně sebe samého...).
 
 
 
Celý článek

Potřebujeme rosu Ducha Svatého

Potřebujeme rosu Ducha Svatého...
Procházíme opravdu těžkou a neobvyklou situací, a ať už si o jejím původu myslíme cokoliv, jedno je jasné: úplně proměnila celý svět a jeho podobu. 
Jako křesťané víme, že nás Bůh nikdy neopouští, nicméně pod tlakem okolností můžeme ztrácet naději i odvahu, protože změna k lepšímu není zrovna na dohled. Objevují se různé modlitební i postní aktivity, které se snaží zintenzivnit hlas věřících k Bohu s prosbou o zastavení epidemie nejen viru, ale také strachu, manipulace s fakty, nekalých praktik pod rouškou bezpečnostních opatření apod. 
V této situaci vidím jako důležité, až klíčové, abychom se znovu intenzivněji začali obracet na Ducha Svatého. Ježíš o Něm řekl: "ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl" (J 14,26). A nejen to. Duch Svatý, když Ho zveme do svého života, přináší i své ovoce, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (Gal 5,22). A to vše nám často schází, to vše naléhavě potřebujeme v dnešní době izolací, karantén a zvýšené nervozity i agresivity, které už lze zaznamenat téměř všude. A není se čemu divit, už to bude rok, co začal tento virový kolotoč. Spásu nám nepřinese vakcína, ale jedině Kristus se svým Duchem. 
Papež František vícekrát zmínil, že bychom měli denně o Ducha Svatého prosit. Nemyslím si, že by muselo jít o nějaké dlouhé litanie, ale když denně se na Ducha Božího obrátíme s krátkou prosbou o pomoc a vedení, bezpochyby to přinese své ovoce. Křesťané se právě v nejtěžších dobách obraceli právě na Ducha Svatého (Sk 4,24-31).
Co zvolit? Klidně krátkou střelnou modlitbu "Přijď Duchu Svatý", nebo oblíbenou píseň chval k Duchu Božímu. A nebo Mu přímo řekněme, co nám schází a co naléhavě potřebujeme..: "daruj mi svou radost, svůj pokoj Duchu Svatý...". 
Jako nabídku přikládám tuto modlitbu: 
 
Prosba o vedení Duchem Svatým
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.
Zdroj: www.modlitba.cz Potřebujeme rosu Ducha Svatého...

    Procházíme opravdu těžkou a neobvyklou situací, a ať už si o jejím původu myslíme cokoliv, jedno je jasné: úplně proměnila celý svět a jeho podobu.
    Jako křesťané víme, že nás Bůh nikdy neopouští, nicméně pod tlakem okolností můžeme ztrácet naději i odvahu, protože změna k lepšímu není zrovna na dohled. Objevují se různé modlitební i postní aktivity, které se snaží zintenzivnit hlas věřících k Bohu s prosbou o zastavení epidemie nejen viru, ale také strachu, manipulace s fakty, nekalých praktik pod rouškou bezpečnostních opatření apod.
    V této situaci vidím jako důležité, až klíčové, abychom se znovu intenzivněji začali obracet na Ducha Svatého. Ježíš o Něm řekl: "ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl" (J 14,26). A nejen to. Duch Svatý, když Ho zveme do svého života, přináší i své ovoce, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (Gal 5,22). A to vše nám často schází, to vše naléhavě potřebujeme v dnešní době izolací, karantén a zvýšené nervozity i agresivity, které už lze zaznamenat téměř všude. A není se čemu divit, už to bude rok, co začal tento virový kolotoč. Spásu nám nepřinese vakcína, ale jedině Kristus se svým Duchem. A je to právě Duch Svatý, který nás může i v těchto těžkých chvílích zachovat v pokoji a učit nás vděčnosti a umění radovat se i z drobných denních darů a úspěchů. Zároveň nás svou moudrostí povede k moudrým a uváženým rozhodnutím.
    Papež František vícekrát zmínil, že bychom měli denně o Ducha Svatého prosit. Nemyslím si, že by muselo jít o nějaké dlouhé litanie, ale když denně se na Ducha Božího obrátíme s krátkou prosbou o pomoc a vedení, bezpochyby to přinese své ovoce. Křesťané se právě v nejtěžších dobách obraceli právě na Ducha Svatého (Sk 4,24-31).
    Co zvolit? Klidně krátkou střelnou modlitbu "Přijď Duchu Svatý", nebo oblíbenou píseň chval k Duchu Božímu. A nebo Mu přímo řekněme, co nám schází a co naléhavě potřebujeme..: "daruj mi svou radost, svůj pokoj Duchu Svatý...".


Jako nabídku přikládám tuto modlitbu:

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.
Zdroj: www.modlitba.cz 

Zdroj fotografie: Seraf - Zonerama

Celý článek

Betlémské děti dnes...

Betlémské děti dnes...
 
Už tradičně krátce po Slavnosti Narození Páně slavíme také Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků. Dobro koná - přichází záchrana, a zlo se cítí ohroženo a tak trpí a umírají nevinní.. Dnešní liturgie nám ukazuje, že Bůh na nikoho trpícího nezapomíná a zvláště nevinně trpící On sám restituuje. A dokáže i z utrpení a nespravedlnosti vytěžit dobro a požehnání.
Je však zbytečné dojímat se nad utrpením těch chlapečků a jejich rodin, a pohoršovat se nad krutostí Heroda, když nic neuděláme pro betlémská neviňátka dnešní doby - nenarozené děti zbavované života. Nejsem zastáncem plošného zákazu potratů, i když zákaz usmrtit druhého člověka zde pořád ještě máme.. (A zde jde o bytosti naprosto bezbranné). Je zde však široké pole působnosti ještě nevyužité: větší a pravdivá informovanost mládeže a hlavně pak mladých maminek o následcích interupce pro život ženy. Možný zákaz nutit a pobízet ženy k interupci ve zdravotnických zařízeních. Odstranění byrokracie z oblasti adopce včetně překážek adopce z náboženských důvodů věřícím rodičům. Zastávat se toho, aby naše děti nebyly jen technicky seznamovány s fungováním sexuality, ale byly zároveň uváděny do krásy i zodpovědnosti spojené s partnerskými vztahy. 
V každém kostele by mohly být letáčky Nechtěně těhotná od Hnutí pro život. Právě v kostele často mladé maminky, i nevěřící, hledají pomoc v této pro ně těžké situaci. 
V roce 2012 bylo zaznamenáno 37,7 tis. potratů, což bylo nejméně od roku 1958. I tak je to obrovské číslo, které odpovídá středně velkému městu (Česká Lípa, Třebíč, Třinec) betlémských neviňátek dneška.
Modlíme se ukončení epidemie covidu, za návrat k normálnímu životu. Vkládejme do těchto proseb také prosby za odpuštění těchto závažných hříchů dneška, a za jejich účinnou nápravu. Tyto hříchy jistě brání tomu, aby nám Pán účinněji pomáhal. A ptejme se Ho: Kde mne, Pane, v tomto díle záchrany nevinných chceš použít?...Betlémské děti dnes...

    Už tradičně krátce po Slavnosti Narození Páně slavíme také Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků. Dobro koná - přichází záchrana, a zlo se cítí ohroženo a tak trpí a umírají nevinní.. Dnešní liturgie nám ukazuje, že Bůh na nikoho trpícího nezapomíná a zvláště nevinně trpící On sám restituuje. A dokáže i z utrpení a nespravedlnosti vytěžit dobro a požehnání.
    Je však zbytečné dojímat se nad utrpením těch chlapečků a jejich rodin, a pohoršovat se nad krutostí Heroda, když nic neuděláme pro betlémská neviňátka dnešní doby - nenarozené děti zbavované života. Nejsem zastáncem plošného zákazu potratů, i když zákaz usmrtit druhého člověka zde pořád ještě máme.. (A zde jde o bytosti naprosto bezbranné). Je zde však široké pole působnosti ještě nevyužité: 

  • Větší a pravdivá informovanost mládeže a hlavně pak mladých maminek o následcích interupce pro život ženy. 
  • Možný zákaz nutit a pobízet ženy k interupci ve zdravotnických zařízeních. 
  • Odstranění byrokracie z oblasti adopce včetně překážek adopce z náboženských důvodů věřícím rodičům. 
  • Zastávání se toho, aby naše děti nebyly jen technicky seznamovány s fungováním sexuality, ale byly zároveň uváděny do krásy i zodpovědnosti spojené s partnerskými vztahy.
  • Finanční podpora organizací, které na těchto projektech pracují.
  • Modlitební podpora těchto aktivit

    V každém kostele by mohly být letáčky Nechtěně těhotná od Hnutí pro život. Právě v kostele často mladé maminky, i nevěřící, hledají pomoc v této pro ně těžké situaci. A zde by to věřící měli po ruce pro ty, kdo jsou v jejich blízkosti a potřebují poradit či dát kontakt.
    V roce 2012 bylo zaznamenáno 37,7 tis. potratů, což bylo nejméně od roku 1958. I tak je to obrovské číslo, které odpovídá středně velkému městu (Česká Lípa, Třebíč, Třinec) betlémských neviňátek dneška.
    Modlíme se ukončení epidemie covidu, za návrat k normálnímu životu. Vkládejme do těchto proseb také prosby za odpuštění těchto závažných hříchů dneška, a za jejich účinnou nápravu. Tyto hříchy jistě brání tomu, aby nám Pán účinněji pomáhal. A ptejme se Ho: Kde mne, Pane, v tomto díle záchrany nevinných chceš použít?...

Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. 

Edmund Burke, britský filosof

Učiňme Nazaret svým domovem - 25.12.2020 - 2.2.2021

Ukolébavka nenarozeného dítěte (slovensky)

Celý článek

...dnes se "vám" narodil Spasitel...

Milí přátelé,
    máme za sebou neobvyklý rok a vstupujeme do slavení Vánočních svátků za neobvyklých okolností. Na mnohé možná dotírá vtíravá nejistota, "co bude dál?". Asi podobně se cítili obyvatelé Palestiny i celé říše římské, když k nim dorazilo nařízení o sčítání lidu a museli se mu podrobit. Co se to chystá? Co nás čeká?
    "Emmanuel - Bůh s námi". Tak Hospodin nazval svého Syna, když skrze proroka Izaiáše zvěstoval poselství o Mesiáši. Ano, je zde, je opravdu s námi a neopustí nás. A je příznačné, že zrovna o těchto Vánocích se opakuje jev, který je považován za možnou variantu úkazu betlémské hvězdy, která přivedla mudrce z Východu do Betléma - konjunkce Jupitera a Saturna, pozorovatelná po osmi stech letech. Když k tomu ještě připočteme letošní nález části hřebu v klášteře Milevsko, který zřejmě skutečně je hřebem z Kristova kříže, pak nelze nevidět i v těchto skutečnostech významná znamení Boží prozřetelnosti. Je s námi, prochází s námi dějinami, celý vesmír je v Jeho rukou.
    A tento Pán se svěřil před dvěma tisíci lety do rukou lidí, tento Pán chce být i dnes přivítán v jeslích našich srdcí. Neváhejme. 

    Pane přijď i ke mně, a neprodlévej. Přijď a utiš můj nepokoj, vezmi do svých rukou mé obavy o sebe i mé blízké. I pro mne ses narodil, buď mým Spasitelem právě dnes...

Přeji Vám všem a vyprošuji co nejklidnější a v pokoji prožité

Požehnané Vánoční svátky

a mnoho radosti, pokoje a naděje v celém roce 2021.

P. Antonín Příkaský, OCarm.

ÁRONSKÉ POŽEHNÁNÍ

 

Celý článek

Adventní exercicie

Milí přátelé,

    za chvíli vstupujeme do adventního času, který, zdá se, stále ještě bude poznanemán různými omezeními. Využijme proto tento čas - nakolik to bude možné - k intenzivnější přípravě na Vánoční svátky. Bosí karmelitáni nám i tento rok nabízí texty k této přípravě:

Exercicie Online Advent 2020 - PŘIHLÁŠENÍ

A pro děti ADVENTNÍ KALENDÁŘ

 
Možnost objednat si malý dárek a zároveň tak podpořit stavbu školy v Zambii: Adventní stánky pro stavbu střední školy v Kashitu online! (Kvůli místu vyzvednutí hlavně pro zájemce z Prahy, ale možná po domluvě by šlo i poslat poštou...)
 
 

 

Slovem Božím je

Panna obtěžkána.

Cestou putuje,

bude přivítána?

Sv. Jan od Kříže

 

Celý článek

Kristus Král

Kristus Král
Milí přátelé, 
když jsme vloni končili slavností Krista Krále starý liturgický rok, nikdo z nás netušil, jak velké změny nás čekají. A kdyby nám někdo popisoval nynější scénář, asi bychom ho považovali za konspiračního teoretika. Nicméně je to nyní tak, že jeden malý virus, pouhým okem neviditelný, drží v šachu celý svět. A ať už příčiny vzniku celosvětové epidemie vidíme jakkoliv a v čemkoliv, jasným zůstává jeden nevyvratitelný fakt: Naše vyspělá civilizace je velmi, velmi křehká, zranitelná a neskýtá nám zdaleka tolik bezpečí, kolik jsme očekávali. A nejde jen o zranitelnost moderních technologií a systémů (a o jejich zneužitelnost), ale jde hlavně o zranitelnost a křehkost člověka jako takového. A to zvláště ve chvílích, kdy nám začne ujíždět předtím zdánlivě pevná půda pod nohama. I jen prostý fakt - kdy nosit a nenosit roušky a kde - dokáže lidi rozdělit, přináší to konflikty, dokonce někdy dojde až k fyzickému násilí... 
A včera nám liturgie znovu postavila před oči Krista Krále - toho, který je prvním i posledním, alfou i omegou, který stojí jako Bůh na počátku i na konci našich dějin. I "nad nimi". A říká nám: "Mé království není z tohoto světa". A proto: "pevně se Mne chyť! Mé království tento svět prostupuje, ale i přesahuje. A vítězí nad všemi nástrahami a nebezpečími tohoto zmateného světa." A my v současné nejisté a znejistěné době vnímáme stále víc, že potřebujeme mít pevný bod, o který se můžeme opřít a spolehnout se na něj. A tím je právě ON, ten, který "byl, který je a který přijde". A stále přichází, stále "stojí u našich dveří a tluče". Otevřme Mu, zvěme Ho denně dál, do všech našich problémů, starostí a nejistot. Do každé bolesti i zkoušky. Do hloubky našich temnot. On vítězí. A dávejme v našich dnech více prostoru podstatným věcem, které nám zajistí jednou přechod do plnosti Jeho Království. Přeji a vyprošuji nám MILOSTIPLNÝ ADVENT.Kristus Král
Milí přátelé, 
    když jsme vloni končili slavností Krista Krále starý liturgický rok, nikdo z nás netušil, jak velké změny nás čekají. A kdyby nám někdo popisoval nynější scénář, asi bychom ho považovali za konspiračního teoretika. Nicméně je to nyní tak, že jeden malý virus, pouhým okem neviditelný, drží v šachu celý svět. A ať už příčiny vzniku celosvětové epidemie vidíme jakkoliv a v čemkoliv, jasným zůstává jeden nevyvratitelný fakt: Naše vyspělá civilizace je velmi, velmi křehká, zranitelná a neskýtá nám zdaleka tolik bezpečí, kolik jsme očekávali. A nejde jen o zranitelnost moderních technologií a systémů (a o jejich zneužitelnost), ale jde hlavně o zranitelnost a křehkost člověka jako takového. A to zvláště ve chvílích, kdy nám začne ujíždět (předtím zdánlivě pevná) půda pod nohama. I jen prostý fakt - kdy nosit a nenosit roušky a kde - dokáže lidi rozdělit, přináší to konflikty, dokonce někdy dojde až k fyzickému násilí... 
    A včera nám liturgie znovu postavila před oči Krista Krále - toho, který je prvním i posledním, alfou i omegou, který stojí jako Bůh na počátku i na konci našich dějin. I "nad nimi". A říká nám: "Mé království není z tohoto světa" (J 18,36). A proto: "pevně se Mne chyť! Mé království tento svět prostupuje, ale i přesahuje. A vítězí nad všemi nástrahami a nebezpečími tohoto zmateného světa." A my v současné nejisté a znejišťující době vnímáme stále víc, že potřebujeme mít pevný bod, o který se můžeme opřít a spolehnout se na něj. A tím je právě ON, ten, který "byl, který je a který přichází" (Zj 4,8). A stále přichází, stále "stojí u našich dveří a tluče" (Zj 3,20). Otevřme Mu, zvěme Ho denně dál, do všech našich problémů, starostí a nejistot. Do každé bolesti i zkoušky. Do hloubky našich temnot. On vítězí. A dávejme v našich dnech více prostoru podstatným věcem, které nám zajistí spojení s Ním, a jednou přechod do plnosti Jeho Království. 
    Přeji a vyprošuji nám MILOSTIPLNÝ ADVENT, ať už bude provázen jakýmikoliv okolnostmi. P. Antonín Příkaský, OCarm.
 
Celý článek

Iniciativa smíření Bílá Hora 2020

    Velmi rád Vás informuji o akci, která byla nazvána Iniciativa smíření 2020 k 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Její příprava trvá už delší dobu a některé lidi z přípravného týmu osobně znám. Proto Vás zde s touto iniciativou seznamuji a minimálně ji vkládám do Vašich modliteb. Považuji ji za velmi důležitou pro další dění v naší zemi. Modlitba za jednotu byla Kristovou poslední modlitbou uprostřed svých učedníků (J 17,1-26). Lze ji tedy bez obav označit za Jeho závěť... Zároveň znovu přikládám odkaz na podpis prohlášení, které jsem před časem vyvěsil na www.petice.com.

Přenos z akce bude 7. 11. 2020 od 14 hod. na televizi Noe.
Fyzická přítomnost na akci z důvodů epidemiologických opatření není možná.

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)