Naděje

Milí přátelé,
zmatek a chaos kolem nás pokračuje, a neveselé prognózy slyšíme skoro denně. Šíří se strach a nejistota, obavy z budoucnosti. A slibované zázračné "tečky" přestávají fungovat. Nesmíme se tím vším nechat zhypnotizovat. To bychom napomáhali tomu, který je v pozadí toho všeho. Co tedy? 
Jeden moudrý člověk řekl tato slova: "Na co se díváš, to tě formuje". A má pravdu. Na co jsme zaměřeni, to nás ovlivňuje a postupně i proměňuje. Je třeba znovu zaměřit svůj zrak ke zdroji naší naděje - ke Kristu: "V jeho jménu bude naděje národů" (Mt 12,21).
Zakládám zde tedy nový oddíl věnovaný naději. A sem chci umísťovat vše, co by nás mohlo povzbudit a vracet nám v této těžké době naději. 
 
"Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého"   Řím 15,13
 
"Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný"   Žd 10,19-23Milí přátelé,
    Naděje je hodnotou, kterou nutně potřebujeme k životu, i když si to vždycky neuvědomujeme. Bývá jednoduše definována jako "očekávání lepší budoucnosti". Každý den počítáme s něčím, co bude lepší, než včera. A kdo se probudí do dne, od kterého už vůbec nic neočekává, není daleko od toho, aby svůj život vzdal a upadl do rezignace a přežívání.

    Pro nás křesťany je zdrojem naší naděje Bůh sám. Jeho přísliby, Jeho dobrota, Jeho láska, která plní své slovo. Už Adamovi a Evě přislíbil po jejich pádu Zachránce, když v řeči k hadovi předpověděl, že potomek Evy "ti rozdrtí hlavu" (Gn 3,15). A dále pak povzbuzoval každého, kdo se Mu snažil přiblížit a vracet se tak k lásce, pravdě a dobru. Proto potřebujeme z Písma čerpat naději, abychom na naší cestě nezemdleli:

    Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.   Řím 15,4

    "Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého"   Řím 15,13

 Už starozákonní člověk často Boha označoval za svou naději a učil se na něj ve všem spoléhat:

     Ve tvou spásu naději jsem složil, Hospodine!   Gen 49,18

     Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.   Žalm 25,3

     Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.   Žalm 25,5

     Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!   Žalm 27,14

     Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.   Žalm 40,2

     V onen den se bude říkat: "Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil."   Izaiáš 25,9

A Hospodin sám jejich naději skrze proroky často potvrzoval:

     Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.   Izaiáš 40,30

     Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.   Jeremiáš 29,11

     Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.   Pláč 3,25

Za praotce víry, i naděje, je považován Abrahám:

     On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal `otcem mnohých národů´ podle slova: `tak četné bude tvé potomstvo´.   Římanům 4,18
 

Ježíšova oběť lásky na kříži však nám otevřela brány naděje dokořán: 

    "Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný"   Žd 10,19-23
 
 A proto uposlechněme výzvy apoštola Pavla:
 
   "a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium"    Kol 1,23
 
a žijme s vědomím, že si svou naději nosíme všude ssebou ve svých srdcích: 
 

 

    "Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu"    Kol 1,27

 

 
 
 
Zde přikládám některé texty k této době, jež mohou naši naději posílit a ukázat směr: 
 
 
Vytrvejte a zůstaňte pevní
 
    "Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat „spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.
 
    Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.
 
    Každý člověk má svítit
    Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou a vy se ponoříte do temnoty. Bděte nad lampou, která prozařuje vaše večery, aby také bděla nad vámi a nad vašimi domy. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.
 
    Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu.
 
    Ať nejsou aktivní jen zlí lidé
    Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.
 
A hlavně ... nemějte strach
A hlavně, nemějte strach,
protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
kříž a církev se zaskví.
 
Vytrvejte ve víře v Krista,
nemějte strach,
důvěřujte Bohu vzkříšení a života.
 
Jemu náleží
všechna sláva
na věky věků."
 
Sv. Šarbel 1828 -1898
 
 

    Láska a Věrnost teď sestupují, aby objaly každého z vás, aby vás obnovily, aby vás oživily a pozvedly z letargie, která pokrývá tuto zemi. Neříkejte, že jsem příliš daleko, mimo dosah, nedotčený vaší bídou, a že neodpovídám na vaše volání.

    Jestli plameny olizují vaše kraje a oheň požírá obyvatele země, je to vinou velkého odpadlictví, které zachvátilo jeden národ za druhým a proniklo do srdce Mého Zákona. Toto odpadlictví vás ožebračilo a namluvilo vám, že nemáte Otce .... jak je Mi vás líto! Ó pokolení, jak dlouho mám čekat? Má varování a volání se rozléhají celou zemí, a přestože Můj žal je prudký a Má Spravedlnost už přetéká, ještě mohu poshovět a mohu přijmout hold, který Mi věnujete.

    Jsem ochoten odpustit vám pro Krev prolitou Mým Synem a pro Jeho Oběť, když si Má Slova vezmete k srdci. Já, který jsem vás stvořil z Lásky, se ptám: Uslyším od vás volání lítosti? ....    z poselství Pána Ježíše ze 7.12.1992 Vasule Ryden 

P. Elias Vella hovoří k českému a slovenskému národu o současné situaci týkající se koronaviru (24.3.2020)   PŘEKLAD DO ČEŠTINY JE ZDE.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)