Postní doba

    Dnešní Popeleční středou opět vstupujeme do postní doby, do období, kdy chceme umožnit Pánu, aby nás zase více přitáhl na Své Svaté Srdce a dal se nám více poznat - a abychom o to radostněji mohli o Velikonocích zpívat Aleluja.

Svatý Jan od Kříže napsal, že „Bůh dává v takové míře, v jaké od něho očekáváme“. A tak naše třeba i drobná změna v denních zvyklostech je Pánem velmi vítaná, protože Mu ukazuje naši touhu po Něm samotném. Na slovenském webu gloria.tv zveřejnili hezký úvod do postní doby. Uvádím zde tedy jeho český překlad:

    Ne každý se dokáže postit o chlebu a vodě, ale každý si může najít svůj způsob postu. Velký člověk modlitby a půstu Jan Maria Vianney, svatý farář z Arsu, mluví ze své bohaté zkušenosti:

"Pokaždé, když se zřekneme nějaké věci, kterou bychom rádi udělali, se už jedná o půst, který je milý Bohu. Jelikož u půstu nejde v první řadě o odříkání se jídla a pití, ale jde v něm o zříkání se toho, co by se nám momentálně líbilo.
Velký a Bohu velmi milý půst koná ten, kdo bojuje se svou vlastní vůlí, sebeláskou, samolibostí, se svojí pýchou a s odporem konat to, co nedělá rád. Kdo trpělivě snáší ty, jež nesedí jeho povaze a stylu jednání.
Jak velmi miluji tato malá umrtvování, která nikdo nevidí: vstát o čtvrthodinku dříve, zříci se podívat na něco, co přitahuje náš pohled, jelikož je to vzrušující, hlavně na ulicích velkých měst… Ó jak velké milosti mi Pán udělil skrze půst! Dostal jsem vše, o co jsme prosil v modlitbě pro sebe i druhé“.

    Svatý Jan Zlatoústý (Chrysostom), arcibiskup z Konstantinopole a jeden z největších duchovních učitelů a asketů 4.století, učil, že zříkání se pouze pokrmu, vůbec není dokonalým postem:

„Bylo by neužitečné, kdybychom odnímali pokrm tělu, ale své srdce živili nečistotou,  egoismem a pohodlností. Zříkáš se jídla, ale dovoluješ si naslouchat marnivým a světským věcem. Musíš se postit také sluchem, a to tak, že nebudeš naslouchat některým věcem, které se mluví o tvých bratřích, zvláště klevetám a pomluvám. Posti se také ústy, když neřekneš nic, co by se mohlo druhého dotknout. Vždyť jaký by byl prospěch z toho, kdybys nejedl maso, ale svého bratra bys požíral?“

    Půst může znamenat také bdění nad našimi myšlenkami, protože každý dobrý skutek, ale i každý podlý skutek, každá ctnost i každá neřest, vše začíná v našich myšlenkách.
    Když se postíš, říká Pán v evangeliu, dělej to ve skrytosti, což znamená: dělej to jedině z lásky k Bohu. Pak v tobě poroste pravá láska, a jak praví Izaiáš:

    „Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána“

Bratři bosého karmelu z Rakouska a Paříže připravili pro tuto postní dobu on-line duchovní cvičení: Postní doba 2018 s bratrem Vavřincem od Vzkříšení, kde se můžete přihlásit k dennímu zasílání materiálů v češtině.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)